Zaburzenia temperatury ciała

Zaburzenia temperatury ciała występują w wyniku du­żych i gwałtownych wahań temperatury środowiska zewnętrznego, przekraczających zdolności przystosowawcze ustroju i jego ośrodka termoregulacji, oraz wówczas, gdy w środowisku wewnętrznym orga­nizmu powstają zmiany, pod wpływem których dochodzi do zaburzenia pobudliwości ośrodka termoregulacji.

Zaburzenia pierwszego rodzaju występują wtedy, gdy temperatura otoczenia ulegnie tak wielkiemu obniżeniu, że mimo zwiększenia pro­cesów dysymilacji i zmniejszenia oddawania ciepła organizm traci nad­mierne ilości ciepła i temperatura jego ulega obniżeniu. Stan ten na­zywamy oziębieniem lub hipotermią. Jeśli temperatura oto­czenia i nasycenie wilgocią są tak duże, że organizm nie może odda­wać ciepła do otoczenia, wówczas, mimo zmniejszenia procesów dysy­milacji, temperatura jego podnosi się. Proces ten nazywamy prze­grzaniem lub hipertermią. Zaburzenia tego rodzaju, występu­jące w przebiegu różnorodnych procesów chorobowych, określane są jako gorączka.

Podwyższenie temperatury ciała stwarza odmienne warunki dla czynności życiowej komórek i tkanek ustroju. Dochodzi do zaburzenia przemiany materii komórek, a w następstwie do ich zmian zwyrodnie­niowych. Powoduje to nieprawidłową czynność narządów, a przede wszystkim najbardziej wrażliwego układu nerwowego, co odbija się na czynności całego organizmu.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.