Typy gorączki

W zależności od wysokości gorączki i od czasu trwania poszczególnych jej okresów, można wyróżnić pięć zasadni­czych typów gorączki;

Gorączka krótkotrwała trwa 1-2 dni i cechuje się pod­wyższeniem temperatury o 2-2,5°C powyżej normy. Występuje w za­truciach i ostrych zakażeniach, które ulegają szybkiej likwidacji (np. grypa).

Gorączka ciągła jest to gorączka, w której okres szczytowy wyższy o 1,5 – 2°C od normy może utrzymać się na tej samej wysokoś­ci przez kilka tygodni, przy wahaniach dobowych nie przekraczają­cych 1°C. Okresy narastania i opadania mogą być krótkie i długo­trwałe. Ten typ gorączki występuje np. w zapaleniach płuc, durze brzusznym, płonicy i wielu innych chorobach zakaźnych.

Gorączka zwalniająca, zwana też skaczącą lub sep- tyczną, cechuje się wahaniami dobowymi wynoszącymi 1,5-3°C. Występuje w nieżytowym zapaleniu płuc, gruźlicy płuc, w ropnicy, po­socznicy oraz w innych chorobach zakaźnych, w których jady bakte­ryjne dostają się do krwi nierównomiernie. W gruźlicy rozpadowej płuc i w posocznicy wahania dobowe mogą dochodzić do 5°C. Jest to tzw. gorączka trawiąca (hektyczna), będąca wyrazem znaczne­go upośledzenia czynności ośrodka termoregulacji.

Gorączka przerywana, zwana też przepuszczającą, charakteryzuje się okresami gwałtownego wzrostu i spadku, występu­jącymi na przemian z okresami bezgorączkowymi. Ten typ gorączki występuje w zimnie. Okresowe wzrosty temperatury w zimnicy spowodowane są okresowym przedostawaniem się pierwotniaków ma­larii z krwinek czerwonych do płynnej części krwi. Zależnie od typu pierwotniaka malarii, którego okresy rozwojowe trwają 1-4 dni, prze­rwy między okresami gorączki trwają 1, 3 i 4 dni (zimnica podzwrotni­kowa, trzeciaczka i czwartaczka).

Gorączka powrotna cechuje się długimi okresami bezgorącz­kowymi, oddzielającymi okresy gorączkowe. Występuje ona przede wszystkim w durze powrotnym. Nawroty gorączki związane są z rozmnażaniem się krętków Obermeyera i pojawieniem się ich we krwi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.