Uczulające działanie produktów bakteryjnych

Klasyczne już dziś wiadomości i poglądy na temat chorobotwórcze­go działania drobnoustrojów ulegają daleko idącym zmianom. Przepro­wadzone w ostatnich 30 latach bogate badania, m.in. przez mikrobio­logów, są podstawą do znacznego poszerzenia pojęcia chorobotwór­czości i chorobotwórczego działania na znaczną liczbę znanych i nowo poznanych gatunków drobnoustrojów. Mechanizmy współzależności i oddziaływania drobnoustrojów na organizm człowieka są bardziej zróż­nicowane, trudne do wykrycia, a także trudne do przewidzenia (jedne osoby chorują, inne nie). Wiadomo już, że wiele gatunków drobnous­trojów szkodzi organizmowi pośrednio, m.in. przez skierowy­wanie obrony organizmu przeciwko własnym tkankom. Pozwoliło to na zrozumienie mechanizmu powstawania chorób o tzw. auto alergicznym albo autoimmunologicznym podłożu. Drugim pośrednim mechanizmem jest tzw. alergia zakaźna i szereg cho­rób o ostrej lub przewlekłej formie pojawiania się. Jeszcze inny me­chanizm pośredniego działania drobnoustrojów, przede wszystkim nie­których grup wirusów, polega na wpływie na aparat gene­tyczny komórek człowieka, co nierzadko objawia się zanikiem czynności komórek (np. komórek nerwowych) lub „nieposłuszeń­stwem” wobec organizmu i rozwojem nowotworów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.