Substancja SP

Jest to polipeptyd wytwarzany i uwalniany w różnych częściach układu nerwowego (włącznie z komórkami splotów śródściennych przewodu pokarmowego). SP spełnia w układzie nerwo­wym funkcję neuroprzekaźnika w przekazywaniu informacji bólowych z receptorów bólowych, poprzez rdzeń kręgowy, do odpowiednich struktur mózgowych. Uwalnianie SP z komórek rogów tylnych rdzenia kręgowego jest hamowane przez peptydy opiatowe. SP wywiera wpływ kurczący na mięśnie gładkie przewodu pokarmowego i oskrzeli, nato­miast na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych działa rozkurczowo.

Histamina jest hormonem tkankowym (pochodna aminokwasu histydyny) wytwarzanym i gromadzonym w wielu tkankach, m.in. w ko­mórkach tucznych tkanki łącznej, granulocytach zasadochłonnych i płytkach krwi. Uwalnianie histaminy jest pobudzane przez wiele róż­nych czynników występujących w miejscach objętych stanem zapal­nym oraz w miejscach, w których zachodzą odczyny alergiczne. Hista­mina powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych i wzrost ich przepu­szczalności oraz drażni zakończenia bólowe nerwów czuciowych. Po­nadto silnie kurczy oskrzela, macicę oraz stymuluje wydzielanie soku żołądkowego. W działaniu histaminy pośredniczy kilka typów recepto­rów histaminowych.

Serotonina (5-hydroksytryptamina, 5HT). Jest to pochodna ami­nokwasu tryptofanu, wytwarzana i uwalniana w wielu tkankach, m.in. w układzie nerwowym oraz w komórkach wewnątrzwydzielniczych błony śluzowej przewodu pokarmowego. Znaczne ilości serotoniny są magazynowane w płytkach krwi i uwalniane przy ich rozpadzie. W ośrodkowym układzie nerwowym serotonina pełni rolę neuroprzekaźnika, ponadto serotonina działa silnie kurcząco na mięśnie gładkie naczyń krwionośnych, przewodu pokarmowego, oskrzeli i inne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.