Wiadomości ogólne

Układ nerwowy zawiaduje czynnościami i zachowaniem całego organizmu. Swoją czynność regulacyjną wypełnia na zasadzie złożonych mechanizmów samoregulacji. Układ nerwowy odbiera infor­macje ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego poprzez swoiste receptory. Informacje te docierają od układu nerwowego ośrodko­wego, ulegają analizie i zakodowaniu. Efektem tego jest odpowiednie zachowanie się względem środowiska zewnętrznego oraz wpływ na czynności narządów wewnętrznych i przemianę materii.

Topograficznie układ nerwowy dzieli się na układ nerwowy ośrodkowy i układ nerwowy obwodowy. Układ nerwowy oś­rodkowy składa się z mózgowia i rdzenia kręgowego. Układ nerwowy obwodowy utworzony jest przez nerwy czaszkowe i nerwy rdzeniowe oraz związane z nimi zwoje i sploty.

Czynnościowo układ nerwowy dzieli się na układ nerwowy so­matyczny i układ nerwowy autonomiczny, zwany też wegetatywnym. W układzie nerwowym somatycznym, którego narządami wykonawczymi są mięśnie poprzecznie prążkowane, wyodrębnia się układ piramidowy, kierujący wykonywaniem ruchów świado­mych, i układ pozapiramidowy, zawiadujący ruchami zautoma­tyzowanymi oraz regulujący napięcie mięśni. Układ nerwowy autonomiczny odpowiada za czynność narządów wewnętrznych i reguluje środowisko wewnętrzne. Czynność tego układu nie zależy od woli człowieka. Dzieli się on na część współczulną (sympatyczną) i przywspółczulną (parasympatyczną).

Układ nerwowy rozwija się z zewnętrznego listka zarodkowego – ektodermy. Na powierzchni grzbietowej zarodka powyżej stru­ny grzbietowej rozwija się cewa nerwowa. Jej szersza część (przednia) jest zawiązkiem mózgowia, a węższa i dłuższa (tylna) – zawiązkiem rdzenia kręgowego. Z przedniej części cewy nerwowej wykształcają się pęcherzyki mózgowe pierwotne, które później dzielą się na pęche­rzyki mózgowe wtórne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.