Regulacja procesów we wnątrzustroj owych

Ośrodkowy układ nerwowy dostosowuje czynność narządów wew­nętrznych do potrzeb organizmu i uczestniczy w utrzymaniu homeo­stazy, czyli względnie stałego poziomu parametrów środowiska wew­nętrznego ustroju.

Odbiór informacji o potrzebach organizmu odbywa się za pośrednictwem receptorów znajdujących się w ośrodkowym układzie nerwowym i w narządach wewnętrznych (te ostatnie receptory noszą nazwę interoceptorów). Ustalanie poziomu regulacji (np. zakre­su wahań temperatury ciała) odbywa się dzięki integracyjnej działal­ności ośrodków mózgowych. Ośrodki te oddziałują na narządy wew­nętrzne za pośrednictwem hormonów i układu wegetatywnego.

Regulacja wydzielania hormonów przez układ nerwowy

Hormony, tj. substancje wydzielane przez gruczoły wewnętrzne­go wydzielania (dokrewne) do krwi, są przenoszone przez krew do na­rządów docelowych, na które działają pobudzająco lub hamująco. Czynność większości gruczołów dokrewnych pozostaje pod wpływem ośrodkowego układu nerwowego, ale np. wydzielanie insuliny regulo­wane jest przeważnie przez czynniki pozanerwowe.

Gruczołem o funkcjach nadrzędnych w stosunku do innych gruczo­łów dokrewnych jest przysadka. Jej czynność jest regulowana przez podwzgórze. Przednia część przysadki jest połączona z podwzgórzem naczyniami krwionośnymi. Przez naczynia te docierają do-przysadki hormony wytwarzane w podwzgórzu, które pobudzają lub hamują wydzielanie hormonów przysadkowych. Do części tylnej przysadki dochodzą aksony komórek podwzgó­rza (tzw. neurosekrecyjnych) wytwarzających hormony i stykają się z obfitymi w tej okolicy naczyniami krwionośnymi. Umożliwia to prze­dostawanie się wydzieliny tych komórek bezpośrednio do krwi i na­stępnie jej oddziaływanie na tkanki. Taki mechanizm wydzielania hor­monów nazywa się neurosekrecją.

Nadmiernemu w stosunku do potrzeb wydzielaniu hormonów zapo­biegają ujemne sprzężenia zwrotne. Funkcjonują one dzięki hamującemu działaniu hormonów na te ośrodki podwzgórza, które po­budzają ich wydzielanie.

Ośrodki podwzgórza regulujące czynność przysadki pozosta­ją pod kontrolą układu rąbkowego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.