Narządy płciowe męskie

W skład narządów płciowych męskich wchodzą: jądra, najądrza, nasieniowody, pęcherzyki nasienne, gruczoł krokowy, prącie i moszna. Wyodrębnia się narządy płciowe zewnętrzne (prącie i moszna) i wew­nętrzne.

Jądro (testis) jest narządem wytwarzającym plemniki i wydzielającym hormony płciowe (gruczoł wewnątrzwydzielniczy). Ma ono kształt jajowaty o wymiarach 3 —5 cm długości, 2-3 cm szerokoś­ci i 1 — 2 cm grubości. Oba jądra mieszczą się w m o s z n i e, czyli w worku skórnym podzielonym łącznotkankową przegrodą na dwie częś­ci. Jądro bezpośrednio otoczone jest błoną białawą, zawierającą dużą ilość zakończeń nerwowych, zwłaszcza czuciowych. Błona biała­wa, od której w głąb miąższu odchodzą przegródki, dzieli jądro na płaciki jądra. Wierzchołki płacików zwrócone są do brzegu tylne­go jądra, gdzie znajduje się wypełnione tkanką łączną śródjądrze.

Płaciki jądra zbudowane są z cewek (kanalików) nasiennych krę­tych, w których zachodzi proces spermatogenezy (zob. Fizjolo­gia, Czynności rozrodcze mężczyzny, s. 238). W pobliżu wierzchołków cewki nasienne kręte przechodzą w cewki nasienne proste. Pomiędzy cewkami nasiennymi znajdują się komórki śródmiąższowe, w których zachodzi synteza hormonów płciowych męskich – androgenów. Z cewek nasiennych prostych powstaje w śródjądrzu sieć kanali­ków zwana siecią jądra, z której biegną przewodziki odprowadza­jące jądra, uchodzące w najądrzu do przewodu najądrza.

Najądrze (epididymis) przylega do jądra od góry i tyłu. Wyróżnia się w nim: głowę, trzon i ogon. Zbudowane jest z bardzo licznych pok­ręconych przewodzików odprowadzających jądra. Z przewodzików tych powstaje przewód najądrza przedłużający się w nasieniowód.

Nasieniowód (ductus deferens) jest przedłużeniem przewodu nająd­rza; kończy się w części sterczowej cewki moczowej jako przewód wytryskowy. Początkowo biegnie równolegle do najądrza, dalej przechodzi przez kanał pachwinowy do miednicy mniejszej jako część składowa powrózka nasiennego. W miednicy biegnie pod otrzewną ku tylnej ścianie pęcherza moczowego, na wysokości dna pęcherza rozsze­rza się tworząc bańkę nasieniowodu. Następnie zespala się z prze­wodem wydalając jon pęcherzyka nasiennego, tworząc przewód wytryskowy.

Pęcherzyk nasienny (uesicula seminalis) jest narządem parzystym o kształcie gruszkowatym, leżącym między pęcherzem moczowym a od­bytnicą. Pęcherzyk nasienny ku przodowi zwęża się i przechodzi w przewód wydalający.

Gruczoł krokowy, czyli stercz (prostata), podobny z kształtu do ja­dalnego kasztana, leży pod dnem pęcherza moczowego na mięśniach krocza. Wyróżnia się w nim: podstawę, wierzchołek, płaty prawy i le­wy oraz powierzchnie przednią i tylną. Powierzchnia tylna gruczołu krokowego przylega do odbytnicy. Gruczoł krokowy zbudowany jest z gruczołu cewkowo-pęcherzykowego i z mięśni gładkich. Przewodziki gruczołu tworzą kilka przewodzików gruczołu krokowego, które ucho­dzą do części sterczowej cewki moczowej.

Prącie (penis) jest narządem kopulacyjnym i służy do wprowadza­nia treści nasiennej do pochwy; zawiera również cewkę moczową. Składa się z: odnóg, nasady, trzonu i żołędzi prącia. Prącie zbudowane jest z dwóch ciał jamistych i z nieparzystego ciała gąbcza­stego, w którym przebiega cewka moczowa. Ciała jamiste z tyłu od­dzielają się od siebie i tworzą zaostrzone na końcach odnogi prącia. Odnogi przyczepiają się do okostnej gałęzi dolnych kości łonowych. Końce przednie ciał jamistych pokrywa rozszerzenie ciała gąbczastego zwane żołędzią prącia. Żołądź ma kształt stożka o zaokrąglonym wierzchołku. Ciało gąbczaste, w kształcie walca, przy końcu tylnym tworzy zgrubienie nazywane opuszką prącia.

Ciała jamiste i ciało gąbczaste są otoczone mocną osłonką zwaną błoną białawą. Wewnątrz tych ciał znajdują się beleczki łączno- tkankowe zawierające włókna mięśniowe i ograniczające małe prze­strzenie zwane jamkami. Ścianki tych jamek wyścieła śródbłonek, a światło wypełnia krew, której obfitość jest zmienna. Z zewnątrz prą­cie pokrywa skóra, która ponad żołędzią tworzy podwójny fałd zwany napletkiem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.