Mięśnie głowy

Mięśnie głowy dzieli się na mięśnie żwacze i mięśnie wyrazowe lub mimiczne twarzy. Mięśnie żwacze powodują ruchy żuchwy w stawach skroniowo-żuchwowych; są to ruchy obniżania i unoszenia żuchwy, wysuwania jej i cofania oraz ruchy obrotowe. Do grupy tej zalicza się mięśnie: żwacz, skroniowy, skrzydłowy boczny i skrzydłowy przyśrodkowy. Są one unerwione przez nerw żuchwowy (V3).

Mięśnie wyrazowe twarzy mają jeden z przyczepów w skórze. Nie poruszają one kości głowy, lecz zmieniają rzeźbę skóry, co pozwa­la nadawać twarzy wyraz radości, spokoju, zdziwienia, zaskoczenia, strachu, niezadowolenia, gniewu itp. Mięśnie wyrazowe układają się głównie wokół otworów naturalnych: szpar powiekowych (mięsień ok­rężny oka), nozdrzy przednich (mięśnie: nosowy, obniżacz przegrody nosa), szpary ustnej (mięśnie: okrężny ust, dźwigacz kąta ust, policz­kowy, śmiechowy, obniżacz kąta ust), otworu słuchowego zewnętrzne­go (mięsień uszny przedni, górny i tylny. Służą one do regulowania wymiarów tych szpar. Mięsień okrężny oka powoduje również odruchy
powiekowe oraz ułatwia odpływ łez z woreczka łzowego do jamy no­sowej. Mięśnie wyrazowe twarzy są unerwione przez nerw twa­rzowy.

Mięśnie szyi układają się w trzy warstwy, symetrycznie dokoła na­rządów szyi i szyjnego odcinka kręgosłupa. Warstwę powierz­chowną stanowią: mięsień szeroki szyi i mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy, który powoduje pochylenie i obrót głowy w stronę przeciwną; może on działać również jako pomocniczy mięsień wde­chowy.

Mięśnie warstwy środkowej dzielą się na mięśnie podgnykowe i nadgnykowe. Mięśnie podgnykowe rozpoczynają się na most­ku, obojczyku i łopatce, kończą się na kości gnykowej. Działanie ich warunkuje ustalenie kości gnykowej, co umożliwia opuszczanie żuch­wy i pracę języka. Mięśnie nadgnykowe biegną od kości gnykowej do żuchwy i podstawy czaszki (do kości skroniowej). Unoszą kość gnykową (podczas połykania), a przy ustalonej kości gnykowej obniżają żuchwę. Mięśnie warstwy środkowej unerwiają: splot szyjny (pętla szyjna), nerw twarzowy i nerw żuchwowy (V3).

Mięśnie warstwy głębokiej przyczepiają się do kręgów szyjnych i do I i II żebra. Mięśnie tej grupy przy działaniu jednostron­nym zginają część szyjną kręgosłupa do boku, a przy obustronnym – zginają do przodu. Przy ustalonym kręgosłupie mięśnie pochyłe szyi unoszą żebra i mostek ku górze, są więc pomocniczymi mięśniami wde­chowymi.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.