Układ krążenia

Układ krążenia składa się z serca i naczyń krwionośnych wy­pełnionych krwią. Krew przenosi do tkanek tlen, substancje odżywcze i hormony, odprowadza zaś dwutlenek węgla i produkty przemia­ny materii. Krążenie krwi w organizmie odbywa się w zamknię­tym układzie naczyń krwionośnych krążenia małego i dużego. Krew krąży w naczyniach pod wpływem pracy tłoczącej serca. Z serca na obwód płynie tętnicami, natomiast do serca transportują ją żyły.

Serce (cor) jest położone w śródpiersiu. Z przodu przylega do most­ka i żeber, z boków do płuc, z dołu do przepony, a z tyłu do przełyku. Ma kształt spłaszczonego stożka, podstawą zwróconego ku górze, tyło­wi i ku stronie prawe, a koniuszkiem do przodu, w lewą stronę i ku dołowi. Ponadto na sercu wyróżnia się: powierzchnię mostkowo-żebrową, powierzchnię płucną, powierzchnię przeponową i brzeg prawy serca. Z zewnątrz serce otoczone jest błoną surowi­czą zwaną osierdziem (pericardium), zbudowaną z blaszki ścien­nej i blaszki trzewnej, czyli nasierdzia (epicardium). Pomiędzy blaszkami osierdzia znajduje się szczelinowata jama osierdzia, zawierająca nieznaczną ilość płynu surowiczego.

Ściana serca zbudowana jest z trzech warstw: wewnętrznej – wsierdzia, środkowej — śródsierdzia i zewnętrznej — na­sierdzia. Wsierdzie składa się ze śródbłonka i błony łączno- tkankowej zawierającej naczynia krwionośne i nerwy. Sródsierdzie jest utworzone ze szkieletu serca, mięśnia sercowego i układu przewodzącego serca. Szkielet serca, zbudowany z tkanki łącznej włóknistej, składa się z czterech pierścieni, z dwóch trójkątów i z częś­ci błoniastej przegrody międzykomorowej. Wśród pierścieni włóknistych dwa stanowią pierścienie włókniste przedsionkowo- -komorowe, a następne dwa – pierścienie włókniste ujścia pnia płuc­nego i ujścia aorty. Trójkąty włókniste położone są między ujściami

przedsionkowo-komorowymi a ujściami tętniczymi. Mięsień ser­cowy dzieli się na część przedsionkową i część komorową. Część przedsionkowa składa się z warstwy powierzchniowej okrężnej i głę­bokiej podłużnej. W części komorowej wyróżnia się warstwę ze­wnętrzną włókien skośnych, warstwę środkową okrężną i warstwę wewnętrzną, której włókna biegną podłużnie. Włókna mięśnia serco­wego przyczepione są do włóknistego szkieletu serca. W mięśniu ser­cowym znajduje się układ przewodzący serca, składający się z węzła zatokowo-przedsionkowego, węzła przed­sionków okomorowego i pęczka przedsionkowo-komorowego, zwanego pęczkiem Hissa, którego odnogi (prawa i lewa) biegną wzdłuż górnej części przegrody międzykomorowej. Od­nogi pęczka przedsionkowo-komorowego rozpadają się na komórki mięśniowe przewodzące serca, zwane włóknami Purkinjego, wnikające pod wsierdzie.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.