Tkanki łączne szkieletowe

Tkanka chrzęstna powstaje z tkanki łącznej właściwej w obrębie mezodermy. Zbudowana jest z dużych okrągłych komórek chrzęstnych – chondrocytów — które pojedynczo lub po dwie albo trzy oto­czone torebką są ułożone w jamkach. Substancja międzykomórkowa jest utkana cienkimi włóknami. W zależności od rodzaju i liczby włó­kien w substancji międzykomórkowej, wyróżnia się tkankę chrzęstną szklistą, sprężystą i włóknistą.

Tkanka chrzęstna szklista występuje na powierzchniach stawowych, w ścianach dróg oddechowych i w żebrach. Ma ona stałą konsystencję, jest giętka i sprężysta. W jej substancji międzykomórko­wej znajdują się głównie włókna kolagenowe.

Tkanka chrzęstna sprężysta. W substancji międzykomór­kowej tej tkanki przeważają włókna sprężyste, które tworzą gęste sia­teczki. Występuje ona w małżowinie usznej, w trąbce słuchowej oraz tworzy niektóre chrząstki krtani.

Tkanka chrzęstna włóknista zbudowana jest z pęczków włókien kolagenowych, wśród których ułożone są szeregami chondrocyty. Ten rodzaj chrząstki występuje w krążkach międzykręgowych, w spojeniu łonowym i w niektórych wiązadłach (np. w więzadle głowy kości udowej).

Tkanka kostna odznacza się wytrzymałością na ści­skanie i rozciąganie, ma znaczną twardość. Jest zbu­dowana z komórek zwanych osteocytami i z sub­stancji podstawowej zawierającej sole wapnia i substancje organiczne. Tkan­ka kostna tworzy elementy strukturalne zwane blasz­kami kostnymi. W skład blaszki kostnej wcho­dzą pęczki włókien kolage­nowych zespolonych sub­stancją podstawową, zawie­rającą sole mineralne. Ko­mórki kostne — osteocy- ty mieszczą się w jamkach rozproszonych w substancji międzykomórkowej. Jamki są połączone między sobą cienkimi kanalikami kostnymi, w których leżą nitkowate wypustki osteocytów. Blaszki kostne stanowią jednostki morfologiczne i czyn­nościowe kości. W zależności od ich układu wyróżnia się tkankę kostną zbitą i gąbczastą. Tkanka kostna zbita ma zwarty układ blaszek i znajduje się zawsze w częściach zewnętrznych kości. Tkanka gąbczasta mieści się wewnątrz kości.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.