Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa jest zbudowana z komórek nerwowych zwanych neuronami. Neuron składa się z ciała komórki oraz wypu­stek. W ciele komórki znajduje się neuroplazma oraz jąd­ro. W neuroplazmie mieszczą się włókienka przewodzące, czy­li neurofibryle. Od ciała komórki odchodzą dwa rodzaje wypustek; dłuższa wypustka zwana jest zwykle neurytem albo aksonem, inne, krótsze wypustki, drzewkowato rozgałę­zione, noszą miano dendrytów. Neuron, niezależnie od kształtu, ma tylko jeden neuryt, który .przewodzi pobudzenie od ciała komórki na obwód. Dendryty są wypustkami protoplazmatycznymi i ich liczba zależy od kształtu ciała komórki. Dendryty przewodzą impulsy nerwowe do ciała komórki. W tkance nerwowej występują różnokształtne neurony. Kształt cia­ła komórki może być kulisty, wrzecionowaty lub wieloboczny. Wyróż­nia się neurony zwojowe, dwubiegunowe i wielobiegunowe. Neurony zwojowe i dwubiegunowe mają po jednym neurycie i dendrycie, nato­miast neurony wielobiegunowe mają tylko jeden neuryt i kilka dendrytów. Neurony zwojowe tworzą zwoje nerwowe, dwubiegunowe występują w siatkówce gałki ocznej i w nabłonku pola węchowego jamy nosowej. Neurony wielobiegunowe występują w mózgowiu i w rdzeniu kręgowym.

Pęczki neurytów lub dendrytów tworzą włókno nerwowe, czyli nerw.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.