Tłuszcze, lipidy

Jest to zróżnicowana grupa związków nierozpusz­czalnych w wodzie, obejmująca: 1) tłuszcze obojętne — acyloglicerole — będące estrami długołańcuchowych kwasów orga­nicznych (kwasów tłuszczowych) i glicerolu, 2) fosfolipidy zawie­rające dodatkowo kwas fosforowy oraz inne alkohole (oprócz glicero­lu) oraz 3) sterole, czyli pochodne pierścieniowych węglowodorów, w skład których wchodzi cholesterol i jego pochodne.

Lipidy i ich pochodne spełniają w organizmie rolę substratów ener­getycznych, są składnikami strukturalnymi oraz hormonami (hormony steroidowe, prostaglandyny).

Największą grupą lipidów są tłuszcze obojętne zgromadzone w komórkach tłuszczowych. Stanowią one ok. 10 —15% masy ciała lub nawet więcej. Jest to największy magazyn substratów energetycznych w organizmie. Z tłuszczów tkanki tłuszczowej uwalniane są wolne

kwasy tłuszczowe, utleniane w większości tkanek. W osoczu lipidy transportowane są w postaci połączeń z białkami, czyli tzw. lipo- protein. Lipoproteiny zawierają w różnej proporcji białka, tłuszcze obojętne, cholesterol i fosfolipidy.

Źródłem lipidów występujących w organizmie są składniki tłuszczów roślinnych i zwierzęcych zawartych w pokarmie. Lipidy są również syntetyzowane w organizmie ze składników innych związków orga­nicznych.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.