Grupy krwi

W krwinkach, zwłaszcza na ich powierzchni, znajdują się ciała che­miczne, które występują tylko u pewnego odsetka ludzi, niekiedy u ograniczonych populacji czy nawet rodzin. Ciała te mają przeważnie budowę białkową, a niektóre z nich są silnymi antygenami, tzn. wprowadzone do krwi osoby, która nie ma ich, powodują powstanie skierowanych przeciwko nim przeciwciał. Ponieważ antygeny te występują tylko u niektórych ludzi, wyodrębniono na tej podstawie tzw. grupy krwi.

Dotychczas wykryto kilkadziesiąt antygenów. Niektóre z nich mają duże znaczenie praktyczne, ponieważ na ich podstawie przetacza się krew. Zalicza się do nich dwa układy grupowe: ABO i Rh.

Układ ABO

Układ grupowy ABO oznacza, że na powierzchni krwinek czer­wonych mogą występować antygeny oznaczone literami A i B. Obec­ność obu tych antygenów pozwala zaliczyć krew do grupy AB, ich brak do grupy 0, zaś obecność tylko jednego antygenu – do gru­py A lub do grupy B. Oba antygeny A i B nie są jednorodne i mo­gą występować w kilku podtypach, co pozwala wyodrębnić w obrębie odpowiedniej grupy, zwłaszcza w grupie A, szereg podgrup.

Grupy krwi cechuje nie tylko występowanie określonego anty­genu w krwinkach, lecz także obecność lub brak określonych przeciw­ciał w osoczu krwi. Z reguły obecność antygenu A lub B wy­klucza obecność skierowanych przeciw niemu przeciwciał, zaś je­go brak idzie w parze z występowaniem w osoczu specyficznego przeciwciała. Tak więc u osoby z grupą krwi 0 w krwinkach nie wy­stępuje żaden z antygenów A lub B, natomiast w osoczu znajdują się przeciwciała skierowane przeciw obu antygenom. U osoby z grupą krwi AB występują oba antygeny, zaś w osoczu brak jest skierowa­nych przeciwko nim przeciwciał. Z kolei u osoby z grupą krwi A obec­ny jest antygen A i przeciwciała anty-B, zaś z grupą B – antygen B i przeciwciała anty-A.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.