Przebieg i objawy chorób

Ze względu na przebieg i nasilenie objawów wyróżnia się choroby:

1) ostre, zaczynające się nagle, charakteryzujące się znacznym nasileniem objawów; trwają zwykle od kilku godzin do kilku dni;

2) podostre, charakteryzujące się łagodniejszym przebiegiem i mniej nasilonymi objawami; stanowią one formę przejściową między chorobami ostrymi i przewlekłymi;

3) przewlekłe, cechujące się na ogół niewielkim nasileniem ob­jawów, jednakże stosunkowo często prowadzące do trwałych zmian narządowych; choroby te mogą trwać nawet kilka lat, a wyzdrowienie nie musi być jednoznaczne z odzyskaniem pełnej sprawności (inwa­lidztwo).

W przebiegu choroby jako zjawiska dynamicznego wyróżnia się kilka jej okresów o różnym nasileniu objawów:

1) Okres utajenia — w przypadku chorób zakaźnych zwany okresem wylęgania (inkubacji) – jest to bezobjawowo prze­biegający okres choroby od chwili zadziałania czynnika chorobotwór­czego do pojawienia się pierwszych dostrzegalnych objawów (zwiastu­nów) choroby.

2) Okres zwiastunów — tzw. okres prodromalny — jest to okres, w którym pojawiają się pierwsze niekiedy mało charak­terystyczne objawy choroby, np. gorączka, trudne często do jednoz­nacznego sklasyfikowania. Przy dostatecznie wykształconych mecha­nizmach obronnych choroba może zakończyć się na tym okresie – na­stępuje pełne wyzdrowienie.

3) Okres jawny rozpoczyna się od wystąpienia podstawowych, charakterystycznych dla danej choroby objawów klinicznych. Objawy te mogą mieć charakter podmiotowy (tj. subiektywny) lub przedmioto­wy (obiektywny). Objawy podmiotowe są to dolegliwości od­czuwane przez chorego, np. ból, duszność, uczucie osłabienia, nudnoś­ci itp. Objawy przedmiotowe są objawami stwierdzonymi przez lekarza na podstawie badań fizykalnych i laboratoryjnych, np. szmery w płucach, obrzęki, wysypka, krwinkomocz, białkomocz, leu­kocytoza itp.

Zejście choroby, czyli jej zakończenie, może być pomyślne (wyzdrowienie) lub niepomyślne, gdy choroba kończy się kalec­twem lub śmiercią. Śmierć jest to ustanie procesów życiowych wszystkich tkanek i narządów. Wyróżnia się „śmierć kliniczną” i „śmierć biologiczną”.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.