Czynniki społeczne

Dla zachowania zdrowia człowieka lub powstawania chorób bardzo istotne znaczenie mają również odpowiednie warunki społeczne. Nadmierna praca, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, nadmierne tempo życia i niekorzystne zjawiska społeczne obniżają odporność organizmu na czynniki chorobotwórcze, utrudniają adaptację do nowych warun­ków. Różnego rodzaju klęski żywiołowe, jak powodzie, trzęsienia ziemi czy wojny, powodują obniżenie poziomu higieny, a tym samym szerze­nie się chorób zakaźnych. Życie w ciągłym napięciu nerwowym dopro­wadza do rozwoju stanów nerwicowych, zaburzeń psychicznych, zabu­rzeń neurowegetatywnych (nerwice wegetatywne ze wszystkimi kon­sekwencjami).

Choroby społeczne, najczęściej przewlekłe (gruźlica, choro­by nowotworowe, psychiczne, reumatyczne, choroby serca i naczyń, cukrzyca), rozwijają się w powiązaniu z warunkami społecznymi lud­ności. Obniżają one wartość biologiczną społeczeństwa i obciążają je­go ekonomikę (absencja chorobowa, inwalidztwo, rehabilitacja, umie­ralność).

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.