Czynniki chemiczne

Człowiek w swoim otoczeniu styka się nieustannie z ogromną liczbą związków chemicznych, które wywierają na niego różnorod­ny wpływ. Niektóre z nich po wtargnięciu do krwi wywołują ogólnoustrojowe zatrucia. Uszkadzające działanie substancji trujących wyraża się zmianami w tkankach, o charakterze fizykochemicznym, a w dal­szej konsekwencji — anatomicznym. Większość tych substancji ma powinowactwo do określonych tkanek, np. alkohole, eter etylo­wy, chloroform, ołów – do układu nerwowego, tlenek węgla, rtęć – do krwi, czterochlorek węgla — do narządów miąższowych. Są również substancje, które uszkadzają każdą komórkę, niezależnie od rodzaju tkanki — nazywa się je jadami protoplazmatycznymi, np. chlor i cyjanowodór.

Czynniki fizyczne

Czynniki fizyczne ze względu na swoją powszechność stanowią bar­dzo ważną grupę chorobotwórczych czynników środowiska. Wśród czynników fizycznych wyróżniamy: czynniki mechaniczne, czynniki termiczne (cieplne), energię promienistą, energię elektryczną, fale dźwiękowe, ciśnienie i zjawiska atmosferyczne.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.