Ciśnienie i zjawiska atmosferyczne

Wpływ zjawisk atmosferycznych na ustrój wiąże się przede wszystkim z działaniem temperatury (ciepła i zimna), wilgot­ności, ruchu powietrza (wiatry), promieniowania, ciśnienia atmosfe­rycznego, światła, składu powietrza i in. Obok leczniczego wpływu na organizm ludzki klimat może również wywołać różne schorzenia. Nie­które z nich związane są z określoną porą roku.

Ciśnienie atmosferyczne ma duże znaczenie jako czynnik choro­botwórczy. Nieznaczne jego wahania nie wywierają wpływu na zdro­wy organizm, natomiast niebezpieczne jest nagłe obniżenie ciśnienia (hipobaria) lub jego wzrost (hiperbaria). Objawy chorobo­we występujące w hipobarii związane są z niedoborem tlenu (niedotle­nienie ustroju) i ze zmniejszeniem ciśnienia (rozprężenie gazów w ja­mach ciała, pękanie naczyń itp.). Jest to tzw. choroba wyso­kościowa lub górska. Główne niebezpieczeństwo w hiperbarii polega na wzroście rozpuszczalności gazów we krwi i w konsekwencji – możliwości ich wydzielania się do krwi w postaci pęcherzyków (zatory gazowe) podczas raptownego powrotu do ciśnienia normal­nego. Stan taki występuje w chorobie kesonowej.

Zanieczyszczenia atmosfery. Szczególnie niebezpieczne w ostat­nich latach są zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego środkami chemicznymi i radioaktywnymi. W pierwszym przypadku dochodzi do nagromadzenia w powietrzu ogromnych ilości tlenków azotu, siarki, węgla, kwasu siarkowego, różnego rodzaju dymów i spalin, co prowa­dzi do powstania tzw. smogu. Dochodzi wówczas do silnego podraż­nienia dróg oddechowych, kaszlu, duszności, zaburzeń krążeniowych. W słoneczne dni, pod wpływem działania promieni nadfioletowych na tlenki azotu i węglowodory nienasycone (pochodzące ze spalania pa­liw organicznych), w atmosferze gromadzą się duże ilości ozonu. Two­rzy się tzw. smog fotochemiczny, silnie toksyczny.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.