Ucho wewnętrzne

Ucho wewnętrzne, zwane błędnikiem (labyrinthus), składa się z błędnika kostnego i ułożonego w nim błędnika błoniastego.

Błędnik kostny dzieli się na: część środkową, tzw. przed­sionek, część przednią, zwaną ślimakiem, i część tylną, czyli kanały półkoliste. Przedsionek leży po stronie bocznej dna przewodu słuchowego wewnętrznego. Z przodu przedsionek łączy się ze ślimakiem, a z tyłu pięcioma otworami z kanałami półkolistymi. Ślimak ma podstawę i wierzchołek nazywany osklepkiem śli­maka. W osi długiej ślimaka biegnie wrzecionko, dokoła którego owi­ja się kanał spiralny ślimaka, wytwarzając 2 i 3/4 skrętu. Kanał śli­maka jest podzielony na dwa przewody, które jak kręte schody biegną dokoła wrzecionka. Przewody te nazywane są schodami przedsionka i schodami bębenka. Kanały półkoliste, w liczbie trzech: przedni, tylny i boczny, tworzą łuki stanowiące 2/3 obwodu koła. Kanały te le­żą w różnych płaszczyznach. Przedni jest ustawiony prostopadle i po­przecznie do osi długiej części skalistej kości skroniowej, tylny leży w płaszczyźnie strzałkowej, a boczny w płaszczyźnie poziomej. Wewnątrz błędnika kostnego leży znacznie mniejszy błędnik błoniasty. Przestrzeń pomiędzy błędnikami wypełnia płyn zwany przychłonką, której skład zbliżony jest do płynów tkankowych. Wnętrze błędni­ka błoniastego wypełnia śródchłonka o budowie podobnej do pły­nów wewnątrzkomórkowych.

Błędnik błoniasty dzieli się na woreczek, łagiewkę, przewo­dy półkoliste i przewód ślimakowy, w którym znajduje się spiralny na­rząd Cortiego. Woreczek i łagiewka położone są w przedsionku, prze­wody półkoliste leżą w kanałach półkolistych, a przewód spiralny z na­rządem spiralnym — w ślimaku. W woreczku i łagiewce oraz w prze­wodach półkolistych znajduje się narząd równowagi, natomiast narząd spiralny jest narządem słuchowym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.