Ogólna budowa kości

Kościec zbudowany jest z kości, chrząstek, stawów i więzadeł. Sta­nowi on rusztowanie całego organizmu, określa jego kształt, wielkość i wytrzymałość. Wiele kości spełnia rolę dźwigni, do których przymo­cowane są mięśnie powodujące ruchy jednych kości w stosunku do drugich lub poruszanie się całego ciała. Niektóre kości łącząc się ze sobą tworzą osłony dla wielu narządów, np. kręgosłup chroni zawarty w jego kanale rdzeń kręgowy, czaszka chroni mieszczące się w jej ja­mie mózgowie oraz leżący w oczodole narząd wzroku, a w kościach skroniowych — narząd słuchu i równowagi. Ponadto kości są siedli­skiem szpiku, którego czynność polega na wytwarzaniu krwinek czer­wonych i białych.

Budowa kości. Kość zbudowana jest głównie z tkanki kostnej, która w zależności od układu blaszek kostnych tworzy istotę zbitą i istotę gąbczastą. Od zewnątrz pokrywa kość mocna warstwa łącznotkankowa zwana okostną. Istota zbita występuje zawsze na powierzchni kości. Zbudowana jest z blaszek kostnych ułożonych w słupy kostne nazywane osteonami. W środku osteonu biegnie kanał, do którego z okostnej poprzecznymi kanałami dochodzą naczy­nia krwionośne. Istota gąbczasta jest również zbudowana z bla­szek kostnych, ale tworzą one grube beleczki, płytki lub różnokształtne bryły. Ich układ zależy od przebiegu sił działających na kość. Prze­strzenie między beleczkami wypełnia szpik kostny.

Pod względem chemicznym kość składa się z wody (15 – 40%), z róż­nych soli wapniowych (30 — 35%) oraz związków organicznych (30 — 50%). Związki nieorganiczne nadają kości dużą wytrzymałość na zgniatanie, a związki organiczne sprężystość i elastyczność.

Kształt kości. W zależności od kształtu kości dzieli się na długie, krótkie, płaskie i różnokształtne. Kości długie składają się z częś­ci środkowej — trzonu — oraz dwóch nasad, czyli końców: końca bliż­szego (górnego) i dalszego (dolnego). Grubościenny trzon, długi, zbu­dowany jest z okostnej, grubej warstwy istoty zbitej, wyściółki jamy szpikowej oraz z jamy szpikowej wypełnionej szpikiem kostnym. Koń­ce bliższy i dalszy zbudowane są z cienkiej warstwy istoty zbitej i gru­bej warstwy istoty gąbczastej wypełnionej szpikiem kostnym. Ich po­wierzchnie stawowe pokrywa chrząstka szklista.

Kości krótkie mają wszystkie swe wymiary prawie takie same. Kości te występują tam, gdzie mocna budowa łączy się z niewielką ru­chomością, np. kości nadgarstka.

Kości płaskie zbudowane są z dwóch warstw istoty zbitej. Mię­dzy nimi znajduje się istota gąbczasta, czyli śródkoście, wypełnio­ne szpikiem kostnym. Kości płaskie mają kształt szerokich, mniej lub bardziej powyginanych, cienkich płyt, np. kości ciemieniowe, mostek, łopatki.

Kości różnokształtne nie mieszczą się w żadnej z powyż­szych grup.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.