Kościec

Cały kościec składa się z kręgosłupa, klatki piersiowej, kończyn górnych i dolnych oraz z czaszki.

Kręgosłup (columna uertebralis) zbudowany jest z 33 lub 34 kręgów: 7 szyjnych (C, — C7), 12 piersiowych (Th, – Th12), 5 lędźwiowych (L, – L5), 5 krzyżowych (Sj-S5) i 4 lub 5 guzicznych (Co1-Co4_6). Kręg jest zbudowany z trzonu i łuku kręgowego oraz z odchodzących od łuku 7 wyrostków, spośród których 4 to wyrostki stawowe gór­ne i dolne, 2 skierowane ku bokom wyrostki poprzeczne i zwrócony do tyłu wyrostek kolczysty. Trzon od przodu, a łuk z boku i od tyłu ogra­niczają otwór kręgowy. Otwory nałożonych na siebie kręgów tworzą kanał kręgowy; leży w nim rdzeń kręgowy. Łuk w miejscu przyczepu do trzonu tworzy u góry i na dole wcięcia kręgowe górne i dolne. Wcięcia kręgowe dwóch sąsiednich kręgów tworzą otwory międzykręgowe prawy i lewy, przez które wychodzą z kanału kręgowego nerwy rdzeniowe.

Spośród kręgów szyjnych, pierwszy zwany jest kręgiem szczytowym lub atlasem, a drugi kręgiem obrotowym. Kręg szczytowy nie ma trzonu, tylko dwie części boczne oraz po­łączone z nimi łuki: przedni (mniejszy) i tylny. Trzon kręgu szczytowe­go zrasta się z trzonem kręgu obrotowego, tworząc ząb kręgu obroto­wego. Wszystkie kręgi szyjne w swych wyrostkach poprzecznych mają otwory. Kręgi piersiowe na wyrostkach poprzecznych i na po­wierzchniach bocznych trzonów mają dołki żebrowe, będące miejscami połączenia żeber z kręgosłupem. Kręgi lędźwiowe cechuje bar­dzo masywna budowa trzonów. Kręgi krzyżowe zrastają się w jedną całość zwaną kością krzyżową, podstawą skierowaną ku górze, a wierzchołkiem ku dołowi. Od strony miednicy powierzchnia kości krzyżowej jest wklęsła, od strony grzbietu — wypukła i dwie części boczne kości mają powierzchnie uchowate. Wewnątrz kości krzyżowej znajduje się kanał krzyżowy. Kręgi guziczne występu­ją u człowieka w postaci szczątkowej; połączone ze sobą tworzą kość guziczną.

Wszystkie kręgi zespolone w jedną całość tworzą kręgosłup. Kręgi w kręgosłupie połączone są ze sobą za pomocą chrząstkozrostów, więzozrostów i stawów. Chrząstkozrosty kręgosłupa tworzą krążki międzykręgowe, zbudowane z chrząstki włóknistej, po­łączone z powierzchniami trzonów kręgów za pomocą cienkiej warstwy chrząstki szklistej. Połączenia włókniste kręgów stanowią więzadła długie i krótkie. Stawy międzykręgowe są utworzone przez po­wierzchnie stawowe wyrostków stawowych górnych i dolnych sąsied­nich kręgów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.