Czaszka

Kości czaszki dzieli się na kości części mózgo­wej i kości części twarzowej. W czaszce wyróżnia się też ściany: górną i dolną, przednią i tylną oraz dwie boczne. Ścianę górną, czyli sklepienie czaszki, tworzą: łuska (kość) czołowa, dwie kości ciemieniowe i część górna łuski (kości) potylicznej.

Ściana dolna, czyli podstawa czaszki, ma powierzchnię zewnętrzną i wewnętrzną. Powierzchnię zewnętrzną pod­stawy czaszki stanowią: pod­niebienie kostne, powierzchnie dol­ne skrzydeł większych kości klino­wej, powierzchnia dolna trzonu kości klinowej, powierzchnie dolne piramid kości skroniowych i po­wierzchnia dolna kości potylicznej. Na powierzchni dolnej kości skro­niowej leży dół żuchwowy, kanał tętnicy szyjnej i wyrostek sutko- waty. Kość potyliczna ma otwór wielki i dwa kłykcie potyliczne. Otwór szyjny ograniczony jest pi­ramidą kości skroniowej i częścią boczną kości potylicznej.

Powierzchnia wewnę­trzna podstawy czaszki podzielona jest na trzy doły: przed­ni, środkowy i tylny. Dół przedni czaszki od środkowego oddzielają brzegi skrzydeł mniejszych i bruz­da skrzyżowania wzrokowego koś- ‚ ci klinowej, natomiast dół tylny od środkowego odgraniczają brzegi górne piramid kości skroniowych i grzbiet siodła tureckiego. W dole przednim, pośrodku, leży blasz­ka sitowa przebita licznymi otworami. W dole środkowym w części środkowej mieści się dół przysadki, a w częściach bocznych – szczeliny oczodołowe górne oraz otwory: okrągłe, owalne i kolcowe. W dole tylnym znajduje się otwór wielki, a po jego stronach bocz­nych — otwory szyjne. Powyżej tych otworów, na powierzchniach tyl­nych piramid, znajdują się otwory słuchowe wewnętrzne prowadzące do przewodów słuchowych wewnętrznych.

Ścianę przednią czaszki, czyli twarz kostną, tworzą: kość czołowa, kości nosowe, kości jarzmowe, szczęka i żuchwa. W ścianie przedniej biorą początek: układ oddechowy (jama nosowa) i układ pokarmowy (jama ustna) oraz mieszczą się narządy zmysłów. Narząd wzroku leży w oczodołach, narząd powonienia w jamie nosowej, a narząd smaku w jamie ustnej.

Ściana tylna czaszki utworzona jest głównie przez kość po­tyliczną oraz częściowo przez kości ciemieniowe i skroniowe.

Ścianę boczną czaszki (parzystą) tworzą: kość skroniowa, kość jarzmowa i kość klinowa. Na ścianie bocznej znajduje się łuk jarzmowy i otwór słuchowy zewnętrzny stanowiący wejście do przewo­du słuchowego zewnętrznego.

Połączenia pomiędzy kośćmi czaszki są różnorodne. Tworzą je szwy, chrząstkozrosty, kościozrosty i stawy. Staw skroniowo-żuchwowy — parzysty — utworzony jest przez głowę żuchwy i dół żuchwowy kości skroniowej. Ruchy obu stawów są sprzę­żone. Stawy te wykonują ruchy żucia, otwierania i zamykania ust oraz wysuwania i cofania żuchwy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.