Odczynowość ustroju

Sposób reagowania organizmu na czynniki zewnątrzpochodne nazy­wany jest odczynowością. Przebieg choroby jest wypadkową działania czynnika chorobotwórczego i reakcji ustroju.

Stopnie odczynowości ustroju

Stopień odczynowości organizmu zależy od siły działania i charakte­ru czynnika chorobotwórczego oraz od właściwości organizmu. O właściwościach tych decydują: 1) cechy anatomiczne i fizjologiczne odziedziczone po poprzednich pokoleniach i przekazane przez rodzi­ców, czyli cechy dziedziczne oraz 2) stan wydolności organizmu. Stan wydolności organizmu zależy od czynników środowiska zewnętrznego (odżywianie, praca, wychowanie, przebyte choroby itp.), które modyfikują cechy dziedziczne, kształtując budowę (konstytucję) organizmu i jego kondycję. Obydwa wymienione zespoły czynników decydują o czynnościach układów nerwowego i dokrewnego (wewnątrzwydzielniczego), które bezpośrednio regulują i koordynują wszystkie czynności ustroju.

Odróżnia się następujące stopnie odczynowości:

Brak odczynowości (anergia) występuje wówczas, gdy czyn­nik chorobotwórczy nie wywołuje odczynu, np. w ciężkich chorobach zakaźnych, kiedy wskutek wyczerpania organizm nie jest zdolny do reakcji obronnych. Przykładem są „galopujące suchoty”, tj. ciężka rozpadowa postać gruźlicy płuc, w której przy znacznym uszkodzeniu i martwicy tkanki płucnej brak jest odczynu zapalnego. Anergię można też wywołać podawaniem odpowiednich środków immunosupresyjnych, tj. hamujących proces wytwarzania przeciwciał i komórek od­pornościowych, np. przy przeszczepianiu tkanek i narządów. Szczegól­ną postać anergii stanowi AIDS.

Słaba odczynowość (hipoergia) jest to niedostatecznie nasilo­na reakcja organizmu w stosunku do siły bodźca. Obrona organizmu nie zapewnia wówczas dostatecznej obrony, a czynnik chorobotwórczy wywołuje bardzo znaczne uszkodzenia i zniszczenia tkanek.

Normalna odczynowość (normergia) jest przeciętną odczynowością prawidłową.

Nadmierna odczynowość (hiperergia) jest to nadmiernie na­silony odczyn na słabe bodźce. Reakcja taka może spowodować znacz­nie większe uszkodzenia ustroju niż sam czynnik chorobotwórczy. Zja­wiska takie występują w idiosynkrazji i alergii.

Z czterech wymienionych stopni odczynowości jedynie normalna od­czynowość jest odczynowością fizjologiczną. Pozostałe trzy zaliczane są do odczynowości chorobowych, patologicz­nych, czyli patergii.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.