Choroby autoimmunizacyjne

Odczyny odpornościowe, w tym także reakcje aler­giczne, są odpowiedzią organizmu na działanie antygenu, a ściślej – są rozpoznawaniem antygenu jako czynnika obcego dla organizmu przez określone, wyspecjalizowane komórki, tzw. komórki immu­nologicznie kompetentne. Antygeny są najczęściej zewnątrz- pochodne. W pewnych jednak schorzeniach jako „obce” rozpoznawa­ne są składniki własnych tkanek. Choroby takie noszą nazwę autoimmunizacyjnych lub autoagresywnych, a samo zja­wisko uczulenia na własne tkanki — autoimmunizacji lub autoagresji.

Istnieje kilka przyczyn rozwoju chorób autoagresywnych. Jedną z nich, i to główną, ma być uszkodzenie tkanki. W warunkach prawidłowych niektóre składniki tkanki nie stykają się z układem im­munologicznym (z limfocytami). Po uszkodzeniu jednak tkanki uwol­nione jej składniki przenikają najczęściej do krwiobiegu, a komórki układu immunologicznego (limfocyty) nie mogąc rozpoznać ich jako prawidłowe rozpoczynają ich niszczenie. Tego typu zaburzenia wystę­pują np. w chorobie Hashimoto (postać zapalenia tarczycy) i w niespecyficznym zapaleniu jąder.

Inny mechanizm chorób autoagresywnych ma polegać na mody­fikacji białek tkankowych w taki sposób, że stają się one dostatecznie „obce”, aby mieć właściwości antygenowe i jako antyge­ny są niszczone przez czynniki obronne organizmu. Powodowanie ta­kich zaburzeń przypisuje się różnym czynnikom chemicznym, zwła­szcza lekom.

Istnieją też dane wskazujące na mechanizm mylnego rozpoz­nawania, atakowania i niszczenia własnych tkanek organizmu przez fagocyty i przeciwciała. Podobieństwo antygenowe białek tkan­ki własnej i białek komórek obcych, np. bakterii, sprawia, że po pew­nym czasie mechanizmy odpornościowe organizmu są skierowane przeciwko własnej tkance. Ten mechanizm zdaje się dominować w nie­których chorobach bakteryjnych, np. w chorobie reumatycznej.

Wyżej omówione mechanizmy rozwoju chorób autoagresywnych oparte były na prawidłowo funkcjonującym układzie immunologicznym, niszczącym pojawiające się w organizmie antygeny. Istnieje jednak możliwość, że przyczyną tego rodzaju chorób może być uszkodzenie samego układu odpornościowego, który wobec tego nie potrafi odróżnić komórek własnych od obcych (antygenów). Zmienione (nieprawidłowe) komórki immunologicznie kompetentne atakują wówczas prawidłowe tkanki, które dotychczas nie wykazywa­ły cech immunogenności.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.