Wychowanie zdrowotne

Wychowanie zdrowotne polega na: 1) wytwarzaniu nawyków związa­nych z ochroną i doskonaleniem zdrowia, 2) kształtowaniu postaw i stylu życia sprzyjającego zdrowiu, 3) pobudzaniu zainteresowań spra­wami zdrowia oraz 4) pogłębianiu wiedzy o potrzebach zdrowotnych, łącznie z umiejętnościami korzystania z pomocy służby zdrowia. Działa­nia te odnoszą się zarówno do spraw własnego zdrowia, jak i otoczenia, a więc rodziny, kolegów w szkole, podczas zabawy i w pracy.

W procesie wychowania zdrowotnego, stanowiącego integralną część wychowania ogólnego, przedszkolnego i szkolnego, istotną rolę odgrywa zarówno środowisko i warunki sanitarno-higieniczne, jak i wzory osobowe rodziców, nauczycieli, grup rówieśniczych, pracowni­ków szkolnej służby zdrowia, a także właściwa organizacja życia szkolnego i domowego.

Przedszkole i szkoła powinny stworzyć odpowiednie warunki do utrzymania higieny osobistej, łącznie z higieną żywienia, otoczenia, wypoczynku i rekreacji, a także higieną pracy umysłowej.

Efektywność procesu wychowania zdrowotnego zależy od metod, które powinny nawiązywać do specyfiki etapów rozwojowych dzieci i młodzieży. Specjaliści wyróżniają 4 fazy wychowania zdro­wotnego:

1) fazę heteroedukacji, w której przeważają zabiegi typu pielęgnacyjnego, opieki, profilaktyki; faza ta odpowiada zasadniczo wiekowi wczesnego dzieciństwa (naśladownictwo);

2) fazę pośrednią, w której stopniowo wzrasta udział dziecka w staraniu o jego zdrowie, rozwija się świadomość i poczucie odpowie­dzialności za własne zdrowie; faza ta odpowiada szczeblowi wieku przedszkolnego i szkolnego (nawyki, przyzwyczajenia);

3) fazę autoedukacji (samowychowania), w której uczeń wy­stępuje już jako świadomy współtwórca własnego zdrowia; faza ta od­powiada okresowi dojrzewania i dorastania (zaintereso­wanie, wiedza, styl życia);

4) fazę heteroedukacji odwróconej; faza ta dotyczy osób dojrzałych, występujących w roli wychowawców innych.

Wychowanie zdrowotne ucznia wymaga systematycznej współpracy środowiska szkolnego z domowym oraz odpowiedniego poziomu kultu­ry zdrowotnej obu środowisk. Nie bez znaczenia jest fakt, że pewne nawyki i przyzwyczajenia, które dziecko nabywa w przedszkolu i szko­le, przenosi do domu, wpływając korzystnie na zmianę zachowania ro­dziców i opiekunów.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.