Warunki sanitarno-higieniczne środowiska szkolnego

Specyfiką populacji dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym jest jej plastyczność i podatność zarówno na pozytywne, jak i negatywne wpływy środowiska. Ponieważ dziecko spędza w szkole czy przedszko­lu wiele godzin dziennie, należy zapewnić mu właściwe warunki w tych środowiskach. Dlatego bardzo ważne jest właściwe usytuowanie budynku, odpowiednie jego zagospodarowanie, wyposażenie wnętrza oraz wyposażenie terenu zewnętrznego, w skład którego wchodzą tere­ny rekreacyjne, łącznie z placami zabaw i boiskami.

Wszystkie pomieszczenia w szkole (sale zajęć, klasy, pracownie, ko­rytarze, szatnie, schody, stołówka) muszą odpowiadać określonym wy­mogom higienicznym, zawartym w zarządzeniach dla władz szkolnych, regulaminach oraz wytycznych nadzoru higieniczno-sanitarnego bie­żącego i profilaktycznego. Musi być zapewniony właściwy komfort klimatyczny, akustyczny, świetlny, zapewnione warunki bezpieczeń­stwa oraz warunki sanitarne z punktu widzenia higieny osobistej, a więc dostateczna liczba toalet, umywalni, natrysków.

Nowoczesne środowisko szkolne musi uwzględniać szereg wymogów zdrowotnych, dotyczących zarówno ucznia, jak i pedagoga, musi być przystosowane do realizowania programu nauczania i wychowania w warunkach zapewniających prawidłowy rozwój i zdrowie oraz uwzg­lędniających walory estetyczne nawiązujące do specyfiki zakładu na­uczania (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły zawodowe, licea ogól­nokształcące) i wygody użytkowników.

Nadzór sanitarno-higieniczny, zarówno zapobiegawczy, jak i bieżący, ma na celu eliminowanie czynników negatywnych ze środowiska szkolnego. Polega on na przeglądach stanu sanitarno-higienicznego, zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych, podnosze­niu poziomu czystości itp. Opracowane zostały normatywy higieniczne budynku szkolnego, jego otoczenia i pomieszczeń, dotyczące m.in. ku­batury, mikroklimatu, hałasu, oświetlenia, norm wentylacyjnych, wy­posażenia w sprzęt i urządzenia sanitarne. Ponadto w higienie szkol­nej obowiązują przepisy sanitarne dotyczące wymagań zdrowotnych personelu zatrudnionego w szkole oraz specjalne zarządzenia dotyczą­ce warunków zachowania bezpieczeństwa i zapobiegania urazowości na terenie szkoły.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.