Ochrona zdrowia pracownika

Profilaktyka techniczna. Najważniejsze znaczenie w ochronie zdrowia osób pracujących, zwłaszcza w przemyśle, ma profilakty­ka techniczna, ponieważ przyczynia się do likwidacji źródeł ryzy­ka zawodowego związanego z pracą. Ma ona chronić pracownika przed działaniem niepożądanych czynników chemicznych i fizycznych, a niekiedy biologicznych (tzw. zakażenia zawodowe), a także zmniej­szać uciążliwości związane ze sposobem wykonywania pracy — po­przez wyeliminowanie wysiłków zbędnych, wykorzystywanie optymal­nych zakresów czynności narządów i układów organizmu ludzkiego oraz przestrzeganie rytmu pracy i wypoczynku. Zagadnieniami związa­nymi z potrzebą połączenia wydajnej pracy z troską o stan zdrowia i samopoczucie pracownika zajmuje się dyscyplina zwana ergono­mią. Jest to dziedzina interdyscyplinarna, korzystająca z osiągnięć różnych dyscyplin naukowych w celu maksymalnego przystosowania metod pracy, narzędzi, maszyn i całego środowiska pracy do anato­micznych, fizjologicznych i psychologicznych właściwości człowieka.

Szeroko pojęta profilaktyka techniczna powinna być uwzględniona już w fazie projektowania zakładu pracy, a więc budynków, urządzeń technicznych, programowania procesów technologicznych itp. Ważne jest z punktu widzenia potrzeb pracowników właściwe zaprojektowa­nie przestrzenne zakładu, powierzchni i wysokości pomieszczeń pro­dukcyjnych, liczby i rozmieszczenia urządzeń technologicznych i ma­szyn, wentylacji i ogrzewania, a także urządzeń sanitarnych i socjal­nych, również pod kątem przepustowości. Stanowisko pracy i narzę­dzia powinny być dostosowane do wymogów anatomiczno-fizjologicznych człowieka. Ciężar, wielkość i kształt narzędzi powinny zapew­niać wygodne posługiwanie się nimi. Urządzenia produkcyjne czy na­rzędzia wywierające szkodliwy wpływ na zdrowie pracownika, np. wy­twarzające hałas, wibrację czy powodujące zapylenie lub emisję sub­stancji chemicznych, powinny być dodatkowo wyposażone w osłony, wyciągi, urządzenia tłumiące hałas albo wibrację. W sytuacjach szcze­gólnego zagrożenia zawodowego konieczne jest stosowanie technologii zapewniającej pełną hermetyzację procesu produkcyjnego lub automa­tyzację przynajmniej niektórych czynności.

Profilaktyka techniczna powinna być procesem ciągłym, w miarę wykrywania w środowisku pracy różnych rodzajów czynników szkodli­wych dla zdrowia. Towarzyszyć temu powinna stała dbałość o stan techniczny urządzeń i narzędzi pracy, ponieważ np. wytarte łożyska silników czy źle dokręcone pokrywy wibrujących maszyn mogą być źródłem dodatkowego hałasu decydującego o szkodliwym wpływie na zdrowie, a niesystematycznie oczyszczany wyciąg przestaje pełnić swo­je ochronne funkcje na stanowisku pracy.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.