Higiena mieszkań

Złe warunki mieszkaniowe same przez się lub w połączeniu z innymi niekorzystnymi czynnikami wpływają ujemnie na stan zdrowia mie­szkańców. Stwierdzono wyraźną korelację umieralności niemowląt z warunkami mieszkaniowymi. Przeludnienie mieszkania o złym mikro­klimacie, wilgotne, zimne, pozbawione promieni słonecznych i źle prze­wietrzone wpływają ujemnie na rozwój fizyczny i umysłowy dzieci oraz młodzieży i sprzyjają występowaniu ostrych chorób zakaźnych. Obser­wuje się w tych warunkach znacznie częstsze występowanie chorób dróg oddechowych, przewodu pokarmowego, skóry i układu nerwowego. U osób żyjących w zawilgoconych mieszkaniach częściej występują cho­roby reumatyczne. Nadmiernie zagęszczone mieszkania, do których nie docierają promienie słoneczne, sprzyjają zachorowaniom na gruźlicę. Bardzo korzystny wpływ na organizm człowieka wywiera światło sło­neczne i promieniowanie nadfioletowe, które niszczy mikroorganizmy chorobotwórcze i podnosi odporność organizmu na infekcje.

Stan zdrowia mieszkańców zależy również od stanu technicznego mieszkań, standardu wyposażenia sanitarnego oraz rodzaju materia­łów budowlanych i wykończeniowych. Ściany budynków powinny od­znaczać się należytą izolacją termiczną, nie powinny być również higroskopijne. Znaczne zagrożenie dla zdrowia mogą stanowić materiały wykończeniowe, np. wykładziny z tworzywa sztucznego, różnego ro­dzaju kleje, lakiery i farby oraz substancje konserwujące zawierające w swym składzie lotne związki toksyczne (np. niektóre środki grzybo­bójcze stosowane do konserwacji drewna). Wiele rodzajów tworzyw sztucznych, klejów i lepików używanych do wykańczania mieszkań może wydzielać do otoczenia toksyczne monomery, jak np. styren, fe­nol, formaldehyd. Stwarza to niebezpieczeństwo powstania przewle­kłych zatruć u mieszkańców.

Liczne wyniki badań i poczynionych obserwacji wskazują na ważną rolę mieszkania jako czynnika determinującego stan zdrowia mie­szkańców. Niezbędne jest, aby każda rodzina miała własne oddzielne mieszkanie, spełniające wymagania pod względem jakościowym i zdro­wotnym.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.