Tkanka łączna

Komórki tej tkanki stanowią niejednolitą funkcjo­nalnie grupę komórek wywodzących się z mało zróżnicowanych komó­rek siateczki, które tworzą luźne utkanie występujące niemal we wszystkich narządach. Z tych komórek rozwijają się w okresie płodo­wym i pozapłodowym bardziej zróżnicowane komórki tkanki łącznej. Do najważniejszych z nich należą komórki tkanki łącznej właściwej (fibroblasty i fibrocyty), komórki kostne (osteoblasty, osteocyty i osteoklasty), komórki chrzęstne (chondroblasty i chondrocyty), komór­ki tłuszczowe (adipocyty) oraz komórki krwi (krwinki czerwone, krwinki białe oraz płytki krwi).

Komórki tkanki łącznej właściwej, kostne i chrzęstne cechuje zdol­ność wytwarzania żelowatej substancji międzykomórkowej o różnej gę­stości oraz rozmieszczonych pozakomórkowo włókien zbudowanych z glikoproteidów i białek.

Tkanka łączna właściwa tworzy spoiwo i utkanie podporo­we narządów, a także ich pochewki oraz ścięgna i więzadła. W uszko­dzonych narządach rozrastająca się tkanka łączna tworzy blizny wy­pełniające ubytki innych tkanek.

Tkanka kostna. Komórki kostne, osteoblasty i osteo­cyty odróżnia od innych komórek zdolność odkładania w substancji międzykomórkowej składników mineralnych, przede wszystkim fosfo­ranów wapnia, dzięki którym kość zyskuje odpowiednią twardość. In­ne komórki kostne, osteoklasty, zwane też komórkami kościogubnymi, niszczą kość, powodując jej rozpuszczanie. Umożliwia to odnowę kości oraz uwalnianie wapnia i fosforanów do płynu pozakomórkowego. Oprócz czynności podporowej, kości spełniają rolę maga­zynu wapnia i fosforanów, z którego substancje te mogą być uwalnia­ne i transportowane z krwią do innych tkanek.

Tkanka chrzęstna tworzy elastyczne części szkieletu. Zbudo­wane są z niej chrząstki stawowe, tarcze międzykręgowe, a także szkielet krtani, ucha zewnętrznego i nosa. Znajdujące się w kościach długich chrząstki nasadowe spełniają dużą rolę w tworzeniu i wzra­staniu tych kości.

Tkanka tłuszczowa. Komórki tłuszczowe mają zdolność syn­tetyzowania i magazynowania tłuszczów oraz uwalniania z nich do krwi wolnych kwasów tłuszczowych. Kwasy te stanowią substrat wy­korzystywany przez większość tkanek w procesach dostarczających energii. Komórki tłuszczowe powstają z komórek siateczki w okresie płodowym i w dzieciństwie; przy znacznej otyłości powstają także w wieku późniejszym.

Krew. Komórki krwi powstają z komórek siateczki narządów krwiotwórczych, do których należą: szpik kostny, śledziona, węzły chłonne i grasica. Krwinki czerwone, powstające w szpiku kostnym, transportują tlen z płuc do wszystkich tkanek organizmu.

Krwinki białe, powstające w szpiku kostnym i innych wymienio­nych wyżej narządach, biorą udział w różnego rodzaju procesach od­pornościowych. Płytki krwi wytwarzane z komórek siateczki szpi­ku kostnego odgrywają dużą rolę w procesie krzepnięcia krwi i hamo­waniu krwawienia.

Do tkanki łącznej należą także komórki plazmatyczne wy­stępujące w różnych narządach, przede wszystkim w błonach surowi­czych, oraz histiocyty – komórki wędrujące do miejsc objętych stanem zapalnym. Obydwa te rodzaje komórek biorą udział w proce­sach odpornościowych.

W tkance łącznej skóry, błon śluzowych i surowiczych występują ponadto komórki tuczne wytwarzające heparynę (substancję za­pobiegającą krzepnięciu krwi) i hormon tkankowy – histaminę.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.