Podział komórki

Podział komórki. W okresie podziału komórki — mitozy — każ­dy z chromosomów ulega podziałowi na dwie części (chromatydy), każ­da z komórek potomnych ma więc taką samą liczbę chromosomów jak komórka macierzysta.

W komórkach rozrodczych, w wyniku podziału redukcyjne­go zwanego mejozą, powstają komórki zawierające tylko połowę liczby chromosomów. Podczas mejozy występują dwa kolejne podziały komórek (tzw. podziały dojrzewania), w czasie których zacho­dzą dwa podziały jądra i tylko jeden podział chromosomów. Przed za­płodnieniem komórki rozrodcze mają zatem ilość DNA zmniejszoną do połowy. Zapłodniona komórka jajowa zawiera natomiast normalną ilość DNA, ponieważ jedna połowa pochodzi z komórki jajowej, a dru­ga z plemnika.

W okresie bezpośrednio poprzedzającym podział komór­ki dochodzi do replikacji DNA, czyli podwojenia jego ilości w jądrze komórkowym. Podwójna spirala ulega wówczas rozdzieleniu i na każdej z jej nici syntetyzowana jest nowa nić DNA o takim samym składzie. Chromatyna w tym czasie organizuje się w chromosomy. Są to twory złożone z dwóch nici zwanych chromatydami, o bar­dzo zbitej strukturze. Liczba chromosomów w komórkach danego ga­tunku zwierząt jest stała. U człowieka wynosi 46 we wszystkich ko­
morkach, z wyjątkiem komórek rozrodczych. Chromosomy te tworzą 22 pary chromosomów somatycznych i 1 parę chromosomów płciowych oznaczonych jako X i Y. U osobników płci męskiej para chromosomów płciowych zawiera chromosom X i Y, u osobników płci żeńskiej 2 chromosomy X.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.