Wysiłki fizyczne i ich klasyfikacja

Pojęcie wysiłku fizycznego oznacza nie tylko samą pracę mięśniową, ale również całokształt towarzyszących jej zmian czynnoś­ciowych w organizmie.

W zależności od rodzaju skurczów mięśniowych rozróżnia się: 1) wysiłki dynamiczne, w których na przemian występują krótko­trwałe skurcze i rozkurczę mięśni, z przewagą skurczów izotonicznych (zmniejszenie długości mięśnia bez zmiany jego napięcia, np. chód, bieg itp.), oraz 2) wysiłki statyczne, w których przeważają skur­cze izometryczne (wzrost napięcia mięśnia bez zmiany jego długości), trwające przez dłuższy czas, co najmniej kilka sekund (np. utrzymywa­nie ciężaru).

W zależności od wielkości zaangażowanych grup mięśniowych roz­różnia się: 1) wysiłek ogólny, kiedy pracuje więcej niż 30% całej masy mięśni i 2) wysiłek miejscowy, w którym bierze udział mniej niż 30% masy mięśni.

W zależności od czasu trwania wysiłki podzielić można na: 1) wy­siłki krótkotrwałe, wykonywane nie dłużej niż kilkanaście mi­nut, 2) wysiłki o średnim czasie trwania, do 40 – 60 min i 3) wysiłki długotrwałe wykonywane dłużej niż 40 – 60 min.

W zależności od intensywności pracy mięśniowej, której miarą jest ilość wydatkowanej energii w jednostce czasu lub ilość pracy wykona­nej w jednostce czasu (moc), wysiłki można podzielić na: lekkie, średnio ciężkie, ciężkie i bardzo ciężkie. Podział taki nie ma jednak większego znaczenia fizjologicznego, ponieważ ta sama praca może być lekka dla jednego człowieka, a ciężka dla drugiego.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.