Pierwotniaki

Pierwotniaki to typ bezkręgowców. Zalicza się tu w pełni samodziel­ne, jednokomórkowe zwierzęta o wielkości od 3 firn do 3 mm, mające dobrze wykształconą błonę komórkową, cytoplazmę oraz jedno lub kil­ka jąder, a także zróżnicowane i wyspecjalizowane organelle spełnia­jące różne fizjologiczne czynności wewnątrz komórki.

Pierwotniaki rozmnażają się przez bezpłciowy podział prosty lub wielokrotny oraz na drodze płciowej przez tworzenie gamet. Są samo- żywne w środowiskach naturalnych, np. żyjące w wodach, albo cudzo- żywne. Niektóre gatunki są pasożytami bezwzględnymi, żyjącymi tyl­ko w innych organizmach. Nieliczne są przyczyną bardzo groźnych chorób człowieka i zwierząt, np. zarodźce malarii (zimnicy).

Podział drugi

Drugi podział drobnoustrojów jest oparty na jakości ich oddziaływa­nia na organizmy ludzi i zwierząt, czyli na sposobach współżycia z organizmem, często nazywanym organizmem gospodarza. Drobnous­troje związane z organizmem człowieka, z wyjątkiem wirusów, można podzielić na trzy nieostro odgraniczone grupy:

1) drobnoustroje symbiotyczne — współżyjące z organizmem gospodarza i wspomagające go;

2) drobnoustroje obojętne, komensalne – w zasadzie nieszkodliwe dla organizmu gospodarza;

3) drobnoustroje chorobotwórcze — szkodliwe dla orga­nizmu.

Wymienione cechy ekologiczne, tj. współdziałanie, obojętność i cho­robotwórczość, nie są stałe. W warunkach nietypowych dla ustalone­go ewolucyjnie układu gospodarz – drobnoustrój ulegają one gwałtow­nej zmianie, np. pałeczka okrężnicy żyjąca w świetle jelita grubego na błonach śluzowych i w kale jest bardzo ważnym symbiontem, jeśli jednak zostanie przemieszczona (zranienie, przebicie się rop­nia) na otrzewną lub do krwi, powoduje ciężkie, często śmiertelne za­każenie organizmu. Znane są też zmiany odwrotne. Na przykład pa­łeczka duru brzusznego, niewątpliwie chorobotwórcza dla człowieka, po przechorowaniu, a niekiedy bez widocznych objawów choroby, staje się komensalem jelit lub woreczka żółciowego, a stan ten nazywa się nosicielstwem.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.