Grzyby

Grzyby to jednokomórkowe lub komórczakowate (brak pełnych prze­gród poprzecznych między sąsiednimi komórkami) albo wielokomórko­we rośliny nie mające barwników fotosyntetycznych, a więc nie przy­swajające dwutlenku węgla z powietrza, co różni je od świata pozosta­łych roślin. Jest to jedyna cecha, która łączy wielką gromadę tych roślin, obejmującą ok. 150 tysięcy gatunków. Grzyby nie mają korzeni i liści, wytwarzają natomiast tzw. plechę. Są cudzożywne (heterotrofy), tzn. korzystają ze związków organicznych syntetyzowanych przez inne, żywe organizmy, głównie przez rośliny zielone.

Komórki grzybów mają złożoną budowę wewnętrzną, podobnie jak komórki innych roślin i zwierząt. W odróżnieniu od bakterii i miko­plazm, mają prawdziwe jądro z błoną jądrową. Stąd w systematyce za­licza się je do wyżej uorganizowanych komórkowców i organizmów (Eucaryota). Komórki grzybów są duże. Wymiary ich wahają się w gra­nicach od kilku (przeciętnie kilkanaście) do kilkudziesięciu mikro­metrów.

Pod względem biochemicznym i fizjologicznym komórki grzybów ma­ją rozbudowany system przemiany materii i dlatego nawet gatunki pa­sożytnicze, chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt, łatwo żyją zarówno w środowisku naturalnym (gleba), jak i w sztucznym na specjalnych po­żywkach wytwarzanych w laboratoriach.

Procesy rozmnażania się grzybów są różnorodne, bardziej lub mniej złożone. Grzyby mogą rozmnażać się wegetatywnie, bezpłciowo przez podział prosty oraz na drodze płciowej — wówczas wewnątrz ko­mórki przebiegają podziały redukcyjne, mejotyczne. Często występuje naprzemienny sposób rozmnażania się, tzn. raz bezpłciowy, drugi raz płciowy. Zjawisko to jest w niektórych grupach (m.in. patogennych dla ludzi) tak skomplikowane, że wyróżnia się gatunki bezpłciowe te­go samego grzyba.

Grzyby zasiedlają wszystkie środowiska i mikrośrodowiska na Zie­mi. Liczne gatunki mają cechy korzystne dla człowieka. Przy ich udziale wytwarza się np. piwo, wino, alkohole, witaminy, antybiotyki i inne przydatne produkty. Grzyby rozkładają również wraz z bakte­riami duże ilości substancji organicznej w glebie. Liczne gatunki są chorobotwórcze dla roślin uprawnych. Niektóre gatunki są w pełni, a niektóre warunkowo chorobotwórcze dla ludzi i zwierząt. U ludzi w Polsce najczęściej występuje grzybica (drożdżyca) zwana kandydozą, najczęściej na skórze, w jamie ustnej i na błonach ślu­zowych narządów płciowych. Grzybice skóry, włosów, paznokci i na­rządów wewnętrznych występują rzadziej.

Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.