Archive for the ‘ZABURZENIA METABOLICZNE’ Category

Zmiany wsteczne

W komórkach i tkankach występują przede wszystkim zmiany stanu fizykochemicznego i biochemicznego. Niekiedy jednak, wskutek zabu­rzeń przemiany materii, mogą wystąpić zmiany struktury. Początkowo są one nieuchwytne w badaniach mikroskopowych, w późniejszych wszakże okresach uszkodzenia komórek i tkanek stają się widoczne w postaci zmian patologicznych. Te uchwytne następstwa daleko już zwykle posuniętych zaburzeń przemiany materii nazywane [...]

Wstrząs

Wstrząs (shock) jest to zespół ostrych zaburzeń krążeniowych, w których podstawowym objawem, uruchamiającym dalsze zjawiska, jest obniżenie ciśnienia tętniczego. Zaburzenia w krążeniu prowadzą do ostrego zespołu zaburzeń ogólnoustrojowych, powstałych w wyniku niedotlenienia tkanek wskutek niedostatecznego w nich przepływu krwi. Z uwagi na podłoże patofizjologiczne stan ten jest również nazy­wany ostrą obwodową niewydolnością krążenia. Znaczne obniżenie [...]

Zawał

Zawał (infarctus) jest to martwica tkanki, powstała w następstwie odcięcia dopływu krwi wskutek zamknięcia światła tętnicy zaopatru­jącej tę tkankę w krew. Powstaje tylko wtedy, gdy po zamknięciu światła naczynia nie wytworzy się dostatecznie szybko lub w dosta­tecznym stopniu krążenie oboczne. Przyczyną zawału jest najczęściej zator lub zakrzep. Niekiedy do zawału może doprowadzić silny, spastyczny skurcz [...]

Zator

Zator (embolia) jest to zamknięcie światła naczynia krwionośnego lub chłonnego przez „ciało” przyniesione z prądem krwi lub chłonki. „Ciało” to, zwane czopem, po dostaniu się do naczynia z zewnątrz (powietrze, bakterie, pasożyty, ciało obce) lub po wytworzeniu się wewnątrz naczynia (zakrzep, czyli skrzeplina), płynie z prądem krwi, a gdy dotrze do naczynia, którego światło jest [...]

Zakrzepica

Zakrzepie a, czyli choroba zakrzepowa, jest to skłonność do tworzenia się w naczyniach krwionośnych lub w sercu osadów (strątów), które powstają ze składników morfotycznych krwi i zwężają albo zamykają światło naczynia. Osady noszą nazwę zakrzepów lub skrzeplin. Tworzeniu się ich sprzyjają: 1) zwolnienie prądu krwi, 2) uszkodzenie śródbłonka naczyń krwionośnych, 3) zmiany fi­zycznych lub chemicznych [...]

Niedokrwienie

Niedokrwienie jest to zmniejszenie przepływu krwi w danym odcinku naczyń krwionośnych. Przyczyną niedokrwienia ogól­nego, obejmującego cały organizm, może być niedokrwistość (ane­mia), tzn. zmniejszenie ogólnej ilości krwi, liczby krwinek czerwonych lub ilości hemoglobiny. Niedokrwienie miejscowe może być spowodowane zmniej­szeniem dopływu krwi tętnicami doprowadzającymi w następstwie: 1) zwężenia światła tętnic doprowadzających lub 2) przemieszczenia krwi do innych [...]

Przekrwienie

Przekrwienie jest to zwiększenie się ilości krwi w naczyniach krwionośnych danego narządu lub tkanki. Może być czynne – tętni­cze, bierne — żylne i mieszane — tętniczo-żylne. Przekrwienie czynne, tętnicze powstaje wskutek zwiększonego dopływu krwi do danego odcinka naczyń tętniczych. Przyczyną może być: 1) porażenie mięśniówki tętnic (np. jadami bakteryjnymi, związ­kami chemicznymi, promieniami Roentgena), 2) podrażnienie [...]

Podstawowe zaburzenia krążenia

Do podstawowych zaburzeń krążenia należą: krwotok, przekrwienie, niedokrwienie, zakrzepica, zator, zawał i wstrząs. Zaburzenia krążenia można podzielić również na miejscowe, występujące tylko w pew­nych częściach organizmu, oraz na ogólne, dotyczące całego ustro­ju. Charakter ogólny lub miejscowy zależy w dużej mierze od miejsca i sposobu działania czynnika szkodliwego. Na przykład działania czyn­ników szkodliwych na serce, które [...]

Podział zapaleń

Ze względu na czas trwania i nasilenie objawów, zapalenia można podzielić na ostre, podostre i przewlekłe. Podział ten jest sztuczny i umowny, ponieważ czasami trudno jest określić, czy mamy do czynienia z procesem ostrym czy podostrym. Każdy proces zapalny może mieć stadium ostre, podostre lub przewlekłe, z którego znowu może przejść w „zaostrzenie”. Bardziej powszechny [...]

Objawy zapalenia

Objawy zapalenia można podzielić na miejscowe i ogólne. Niektóre z nich są objawami subiektywnymi, tzn. odczuwanymi tylko przez chorego, inne zaś są objawami obiektywnymi, tzn. mogą być zaobserwowane i zbadane przez inne osoby. W jednych przy­padkach objawy ogólne są tak nasilone, że wybijają się na plan pierw­szy, maskując objawy miejscowe (dzieje się tak w wielu [...]