Archive for the ‘ZABURZENIA METABOLICZNE’ Category

Typy gorączki

W zależności od wysokości gorączki i od czasu trwania poszczególnych jej okresów, można wyróżnić pięć zasadni­czych typów gorączki; Gorączka krótkotrwała trwa 1-2 dni i cechuje się pod­wyższeniem temperatury o 2-2,5°C powyżej normy. Występuje w za­truciach i ostrych zakażeniach, które ulegają szybkiej likwidacji (np. grypa). Gorączka ciągła jest to gorączka, w której okres szczytowy wyższy o [...]

Gorączka

Gorączka (febris) jest to ogólny odczyn organizmu na działanie czynników szkodliwych, wyrażający się przede wszystkim podwyższe­niem temperatury ciała powyżej normy fizjologicznej. Gorączka jest następstwem zaburzenia czynności ośrodka termore­gulacji pod wpływem działających nań patologicznych bodźców lub impulsów nerwowych. Zaburzenie to polega na tym, że ośrodek termo­regulacji nastawia się niejako na wyższą temperaturę niż normalnie i w [...]

Zaburzenia temperatury ciała

Zaburzenia temperatury ciała występują w wyniku du­żych i gwałtownych wahań temperatury środowiska zewnętrznego, przekraczających zdolności przystosowawcze ustroju i jego ośrodka termoregulacji, oraz wówczas, gdy w środowisku wewnętrznym orga­nizmu powstają zmiany, pod wpływem których dochodzi do zaburzenia pobudliwości ośrodka termoregulacji. Zaburzenia pierwszego rodzaju występują wtedy, gdy temperatura otoczenia ulegnie tak wielkiemu obniżeniu, że mimo zwiększenia pro­cesów [...]

Dna moczanowa

Dna moczanowa, zwana popularnie artretyzmem, jest to zaburzenie przemiany kwasów nukleinowych, polegające na wytrąca­niu się moczanów w tkance łącznej ustroju, głównie w chrząstkach stawowych. Osadzanie się soli kwasu moczowego powoduje miejscowe zapalenie z odczynowym rozrostem tkanki łącznej, doprowadzającym do zniekształcenia stawów. Przyczyną tego zaburzenia jest wzmo­żone „powinowactwo” tkanek do kwasu moczowego (związane z miej­scowym zakwaszeniem), [...]

Kamica

Kamica jest to grupa chorób polegających na tworzeniu się ka­mieni, czyli tworów patologicznych w przewodach i narządach jamy ciała. Mechanizm ten polega na wytrącaniu się z płynów ustrojowych złogów soli nierozpuszczalnych w danym środowisku, które łączą się w większe skupiska. Spowodowane jest to zastojem wydzieliny, na ogół z towarzyszącym stanem zapalnym. Zmiany struktury koloidów ochron­nych [...]

Ziarninowanie

Ubytki i uszkodzenia tkanek, które nie są zdolne do odrostu, zostają uzupełnione przez tkankę łączną. W odróżnieniu od odrostu polegającego na odtwarzaniu tkanki, któ­ra uległa uszkodzeniu, proces „łatania” ubytków przez tkankę łączną nosi nazwę procesu naprawy (reparatio). Tkanka łączna doko­nująca naprawy nazywana jest tkanką ziarninową, a proces jej rozrostu — ziarninowaniem. Nazwa „tkanka ziarninowa” pochodzi [...]

Zmiany postępowe

Zmiany postępowe, będące odczynami tkankowymi, polegają na po­większeniu lub mnożeniu się komórek i innych elementów tkanko­wych. Występują w warunkach fizjologicznych i patologicznych. Są odczynami wyrównawczymi, dostosowującymi organizm do zmiennych warunków i prowadzą do naprawy oraz odbudowy zniszczonych lub zużytych części tkanek. Warunkiem powstania zmian postępowych jest przewaga procesów przyswajania (asymilacji) nad procesami rozpadu (dysymilacji), gdyż [...]

Zgorzel

Zgorzel (gangrena) jest to rozkład martwych tkanek w żywym organizmie przez bakterie gnilne (beztlenowce). Przyczyną jej powstania jest obecność ogniska martwicy dostępnego dla beztlenow­ców. Istniejące w tym ognisku warunki (odpowiednia wilgotność i temperatura) sprzyjają rozwojowi tych bakterii. Zgorzel powstaje tyl­ko w miejscach łączących się ze światem zewnętrznym, dostępnych dla bakterii gnilnych, np. w powłokach skórnych [...]

Martwica

Martwica (necrosis) jest to śmierć tkanek lub narządów w ustro­ju żywym wskutek nagłego zahamowania procesów przemiany materii. Martwica następuje zwykle pod wpływem nagłego, miejscowego dzia­łania czynników szkodliwych o dużym nasileniu lub wskutek odcięcia dopływu krwi do tkanki. Od martwicy należy odróżnić powoli rozwijającą się śmierć tkanki, zwaną obumieraniem (necrobiosis). Stopniowe obumie­ranie komórek trwa w ciągu [...]

Zwyrodnienie

Zwyrodnienie (degeneratio) jest to pojawienie się w komórkach lub w substancji międzykomórkowej składników, które w prawidło­wych warunkach nie występują albo występują w niewielkich iloś­ciach. Pod wpływem różnorodnych czynników szkodliwych w protoplazmie komórki mogą wystąpić zaburzenia biochemiczne i fizykoche­miczne. Ponieważ protoplazma, składająca się głównie z ciał białko­wych, ulega w przebiegu procesów życiowych ciągłym przemianom fiz­jologicznym, zaburzenia [...]