Archive for the ‘WSPÓŁŻYCIE POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW DROBNOUSTROJÓW’ Category

Uczulające działanie produktów bakteryjnych

Klasyczne już dziś wiadomości i poglądy na temat chorobotwórcze­go działania drobnoustrojów ulegają daleko idącym zmianom. Przepro­wadzone w ostatnich 30 latach bogate badania, m.in. przez mikrobio­logów, są podstawą do znacznego poszerzenia pojęcia chorobotwór­czości i chorobotwórczego działania na znaczną liczbę znanych i nowo poznanych gatunków drobnoustrojów. Mechanizmy współzależności i oddziaływania drobnoustrojów na organizm człowieka są bardziej zróż­nicowane, [...]

Toksyny i enzymy zewnątrzkomórkowe

Liczne gatunki drobnoustrojów, głównie bakterii, wytwarzają w ko­mórce i wydalają na zewnątrz do środowiska toksyczne białka zwane jadami lub egzotoksynami. Przykładem mogą być maczugowce błonicy, laseczki tężca, laseczki jadu kiełbasianego, niektóre odmiany gronkowców złocistych. Egzotoksyny zaburzają i uszkadzają czynności układu nerwowego i przewodu pokarmowego. Enterotoksyna wytwarzana przez gronkowce złociste zaburza tylko przepuszczal­ność nabłonka przewodu pokarmowego, [...]

Rozpad komórek drobnoustrojów

Rozmnażające się komórki chorobotwórczego drobnoustroju są ni­szczone przez specjalnie wytworzone w organizmie białka zwane gamma-globulinami oraz przez komórki żerne (fagocyty). Niektóre gamma-globuliny, zwane lizynami, rozpuszczają np. bak­terie (niszczą ich błonę komórkową). Drobnoustroje zbudowane są ze związków (białek i ich połączeń) to­ksycznych dla organizmu. Związki te nazwano toksynami wew­nątrzkomórkowymi albo endotoksynami. Zawarte w pro­duktach rozpadającej się [...]

Rozmnażanie się drobnoustrojów

Drobnoustroje rozmnażając się w organizmie zużywają związki che­miczne zawarte w żywych komórkach, co prowadzi do uszkodzenia i niszczenia tych komórek, a tym samym do uszkodzenia tkanek i narzą­dów. Wirusy po wniknięciu do wnętrza komórek kopiują swoje czą­steczki niszcząc komórki. Bakterie, grzyby i pierwotniaki uszkadzają strukturę komórek organizmu najczęściej za pośrednictwem enzymów zewnątrzkomórkowych i zużywają białka, [...]

CHOROBOTWÓRCZOŚĆ DROBNOUSTROJÓW

Chorobotwórczość nie jest pojęciem zbyt ścisłym. Ogólnie przyjmuje się, że każde niekorzystne działanie drobnoustroju na orga­nizm, wywołujące nawet niewielkie zaburzenie jego prawidłowych czynności, jest chorobotwórcze. Spośród szeregu mechanizmów choro­botwórczego działania drobnoustrojów do ważniejszych należą: a)  rozmnażanie się drobnoustrojów w organizmie z równoczesnym niszczeniem jego żywych komórek i tkanek; b)  rozpad komórek drobnoustrojów (u wirusów rozpad [...]

WSPÓŁŻYCIE POSZCZEGÓLNYCH GATUNKÓW DROBNOUSTROJÓW

W organizmie człowieka istnieją wyraźne zależności wzajemnego oddziaływania drobnoustrojów na siebie. Istnieje dość chwiejna rów­nowaga ekologiczna, ilościowa i jakościowa między poszczególnymi gatunkami symbiontów i komensali zasiedlających drogi oddechowe, jamę ustną, jelita, skórę i pochwę u kobiet. W normalnych warun­kach, tj. w zdrowym organizmie i w prawidłowych warunkach byto­wania, odbywa się samoregulacja gatunkowa (liczba gatunków) i [...]