Archive for the ‘UKŁAD NERWOWY’ Category

Układ nerwowy autonomiczny

Układ nerwowy autonomiczny, zwany też wegetatywnym, kie­ruje czynnościami, które nie podlegają naszej woli. Reguluje on czyn­ność mięśnia sercowego, mięśni gładkich, gruczołów oraz czynności związane z oddychaniem, trawieniem, wydalaniem, przemianą materii i rozrodem. Układ nerwowy autonomiczny dzieli się na część współczulną (sympatyczną) i część przywspółczulną (parasympatyczną) działające przeciwnie. Obie części skła­dają się z części ośrodkowej i [...]

Układ nerwowy obwodowy

Nerwy czaszkowe, w liczbie 12 par, odchodzą od podstawy mózgu i wychodzą z jamy czaszki przez otwory podstawy czaszki . Idąc od przodu ku tyłowi w kolejności są to nerwy: I — węchowy, II – wzrokowy, III — okoruchowy, IV – bloczkowy, V – trójdzielny, VI — odwodzący, VII – twarzowy, VIII – przedsionkowo-ślimakowy, IX [...]

Opony mózgowo-rdzeniowe

Mózgowie i rdzeń kręgowy są pokryte trzema oponami. Idąc od ze­wnątrz wyróżnia się kolejno: oponę twardą, oponę pajęczynówkową i oponę miękką. Opona twarda jest grubą błoną, której blaszka zewnętrzna sta­nowi zarazem okostną kości tworzących jamę czaszki i kanał kręgo­wy. Blaszka wewnętrzna opony twardej mózgowia, zwana blaszką mózgową, tworzy trzy fałdy, które wpuklają się w szczeliny [...]

Rdzeń kręgowy

Rdzeń kręgowy (medula spinalis) leży w kanale kręgowym. Ma kształt wydłużonego i spłaszczonego w kierunku przednio-tylnym stoż­ka. Koniec rdzenia leży na wysokości pierwszego lub drugiego kręgu lędźwiowego i przechodzi w nić końcową sięgającą do drugiego kręgu guzicznego. Rdzeń kręgowy ma budowę metameryczną. Składa się z segmentów zwanych neuromerami, z których każdy wysyła parę nerwów rdzeniowych [...]

Mózgowie

Mózgowie (encephalon) mieści się w jamie czaszki. W jego skład wchodzą: dwie półkule mózgowe, móżdżek i pień mózgu. Półkule mózgowe stanowią mózg właściwy, osadzony na pniu mózgu. Oddzielone są od siebie podłużną szczeliną mózgu, w głę­bi której leży ciało modzelowate, zwane również spoidłem wielkim mózgu. Łączy ono ze sobą obie półkule, mające kształt ja­jowatej bryły. [...]

Wiadomości ogólne

Układ nerwowy zawiaduje czynnościami i zachowaniem całego organizmu. Swoją czynność regulacyjną wypełnia na zasadzie złożonych mechanizmów samoregulacji. Układ nerwowy odbiera infor­macje ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego poprzez swoiste receptory. Informacje te docierają od układu nerwowego ośrodko­wego, ulegają analizie i zakodowaniu. Efektem tego jest odpowiednie zachowanie się względem środowiska zewnętrznego oraz wpływ na czynności narządów wewnętrznych [...]