Archive for the ‘TKANKI’ Category

Tkanka nerwowa

Tkanka nerwowa jest zbudowana z komórek nerwowych zwanych neuronami. Neuron składa się z ciała komórki oraz wypu­stek. W ciele komórki znajduje się neuroplazma oraz jąd­ro. W neuroplazmie mieszczą się włókienka przewodzące, czy­li neurofibryle. Od ciała komórki odchodzą dwa rodzaje wypustek; dłuższa wypustka zwana jest zwykle neurytem albo aksonem, inne, krótsze wypustki, drzewkowato rozgałę­zione, noszą miano [...]

Tkanka mięśniowa

Tkanka mięśniowa zbudowana jest z komórek mięśniowych zwanych włóknami mięśniowymi. Każde włókno jest otoczone cienką błoną — sarkolemą. W cytoplazmie, nazywanej sarkoplazmą, znajdują się włókienka kurczliwe, czyli miofibryle, ukła­dające się w pęczki oraz jedno lub kilka jąder. Tkanka mięśniowa ma zdolność odpowiadania skurczem na wszyst­kie podniety, czyli bodźce. Istotą skurczu jest zmiana kształtu ko­mórki, objawiająca [...]

Tkanki łączne szkieletowe

Tkanka chrzęstna powstaje z tkanki łącznej właściwej w obrębie mezodermy. Zbudowana jest z dużych okrągłych komórek chrzęstnych – chondrocytów — które pojedynczo lub po dwie albo trzy oto­czone torebką są ułożone w jamkach. Substancja międzykomórkowa jest utkana cienkimi włóknami. W zależności od rodzaju i liczby włó­kien w substancji międzykomórkowej, wyróżnia się tkankę chrzęstną szklistą, sprężystą [...]

Tkanki łączne o charakterze swoistym

Tkanki tej grupy wyróżniają się cechami swoistymi, wynikającymi z pełnionych przez nie czynności. Do grupy tej zalicza się tkanki: tłu­szczową, barwnikową i siateczkową. Tkanka tłuszczowa zbudowana jest z komórek wypełnionych tłu­szczem, który w postaci wielkiej kropli spycha na obwód cytoplazmę i jądro komórkowe. Tkanka ta magazynuje tłuszcz zapasowy, który sta­nowi materiał energetyczny niezbędny do wytwarzania [...]

Tkanka łączna

Tkanka łączna, bardzo rozpowszechniona w organizmie, wystę­puje w różnych postaciach. Wszystkie one mają wspólne pochodzenie (wywodzą się z mezenchymy) i zdolność wytwarzania włókien w isto­cie międzykomórkowej. Wyróżnia się 3 grupy tkanek łącznych: 1) tkankę łączną właści­wą, 2) tkanki łączne o charakterze swoistym oraz 3) tkanki łącz­ne szkieletowe. Tkanka łączna właściwa Spośród różnych postaci tej tkanki [...]

Tkanka nabłonkowa

Tkanka nabłonkowa, czyli nabłonek, pokrywa powierzch­nię ciała, powierzchnie wewnętrzne narządów przewodu pokarmowe­go, narządów układu oddechowego, narządów moczowo-płciowych i ścian jam ciała, wchodzi też w skład ścian naczyń krwionośnych i chłonnych oraz tworzy wszystkie gruczoły. Wszędzie, gdzie występuje, pełni różnorodne czynności, do których przystosowuje się budową. Na­błonek bierze udział w metabolizmie organizmu poprzez wchłanianie substancji ze [...]