Archive for the ‘REGULACJA TEMPERATURY CIAŁA’ Category

Wątroba

Wątroba jest narządem spełniającym wiele czynności, m.in. wydzie­la żółć. Żółć, wytwarzana w komórkach wątrobowych (hepatocytach), przez przewód żółciowy wpływa do dwunastnicy, gdzie bierze udział w trawieniu tłuszczów. Głównymi składnikami żółci są: sole kwasów żółciowych, cholesterol, lecytyna, barwniki żółciowe i niektó­re końcowe produkty przemiany związków organicznych oraz składni­ki mineralne, wśród nich wodorowęglany przyczyniające się do alkalizacji [...]

Trzustka

Trzustka składa się z części wewnątrzwydzielniczej oraz zewnątrz wydzielniczej wytwarzającej tzw. sok trzustkowy będący mieszaniną wydzielin różnych komórek trzustki i transpor­towany przez „przewód” trzustkowy do dwunastnicy. Głównymi skład­nikami soku trzustkowego są wodorowęglany (przyczyniające się do alkalizacji treści jelitowej) oraz enzymy trawienne, takie jak trypsyna, chymotrypsyna i karboksypeptydaza – rozkładające białka, lipaza – rozkładająca tłuszcze, amylaza [...]

Gruczoły ślinowe, czyli ślinianki

U człowieka występuje trzy pa­ry głównych gruczołów ślinowych: ślinianki podżuchwowe, podjęzykowe i przyuszne oraz liczne mniejsze rozsiane w błonie śluzowej jamy ustnej. W skład śliny wydzielanej przez te gruczoły oprócz wody (99%) wchodzą: śluz (mucyna), będący mieszaniną glikoproteidów i wielocukrów, białka oraz składniki mineralne. Wśród białek śliny naj­większe znaczenie ma enzym trawienny — ptyalina (amylaza [...]

Jelito grube

W jelicie grubym, stanowiącym ostatni odcinek prze­wodu pokarmowego, wchłaniana jest w dalszym ciągu woda i jony so­dowe oraz gromadzone są nie strawione resztki pokarmu. Resztki te, częściowo rozłożone przez bakterie zamieszkujące jelito grube, tworzą kał (stolec), który wydalany jest okresowo przez odbyt. Jelito grube dzieli się na jelito ślepe (kątnicę) z wyrostkiem ro­baczkowym, okrężnicę i [...]

Jelito cienkie

W tym odcinku przewodu pokarmowego składniki pokarmowe ulegają ostatecznemu strawieniu i wchłonięciu. Procesy te zachodzą w trakcie powolnego przesuwania treści pokarmowej w kierunku jelita grubego. Jelito cienkie dzieli się na 3 części: górny od­cinek, długości ok. 20 cm, nosi nazwę dwunastnicy, środkowy — jelita czczego, a dolny (najdłuższy) — jelita krętego. Trawienie i wchłanianie większości [...]

Żołądek

Jest to workowaty narząd, w którym pokarm jest groma­dzony, rozdrabniany, mieszany z wydzielinami gruczołów błony śluzo­wej żołądka i przesuwany do jelita. Żołądek dzieli się na część wpu­stową (górną), dno, trzon i część odźwiernikową. Część bliższa żołądka, obejmująca część wpustową, dno i część trzonu, służy przede wszystkim do gromadzenia pokarmu. Mię­śnie tej części żołądka ulegają rozluźnieniu [...]

Czynności układu trawiennego

Jama ustna, gardło i przełyk. Pokarm w jamie ustnej zostaje rozdrobniony w procesie gryzienia i żucia oraz zmieszany ze śliną wy­dzielaną przez gruczoły ślinowe. Ślina zwilża i rozpuszcza niektóre składniki pokarmowe, a także rozpoczyna proces trawienia węglowo­danów, dzięki zawartości w niej enzymu amylazy ślinowej, należącego do grupy enzymów rozkładających skrobię. W jamie ustnej składniki chemiczne [...]

Regulacja czynności układu trawiennego

Niektóre czynności przewodu pokarmowego są aktami dowol­nymi, jak np. pobieranie pokarmu, żucie, częściowo połykanie i wy­dalanie kału, czyli defekacja. Mięśnie, za pomocą których te czynnoś­ci są dokonywane, są unerwione przez nerwy ruchowe somatyczne i pozostają pod kontrolą wyższych pięter ośrodkowego układu nerwo­wego. Wszystkie inne czynności ruchowe i wydzielnicze układu tra­wiennego są regulowane przez mechanizmy odruchowe. [...]

UKŁAD TRAWIENNY

Układ trawienny składa się z przewodu pokarmowego (jamy ustnej, gardła, przełyku, żołądka, jelita cienkiego i jelita grubego) oraz z gruczołów ślinowych, trzustki i wątroby. Podstawową czynnoś­cią układu trawiennego jest transport organicznych substancji pokar­mowych oraz wody i składników mineralnych ze środowiska zewnętrz­nego do środowiska wewnętrznego organizmu. Pokarm wprowadzony do jamy ustnej jest przesuwany przez kolejne odcinki [...]

REGULACJA TEMPERATURY CIAŁA

Temperatura wnętrza ciała człowieka utrzymuje się na względnie stałym poziomie (średnio ok. 37°C przy pomiarze w odbytnicy) i podle­ga stosunkowo niewielkim wahaniom. W warunkach zdrowia temperatura ciała wzrasta podczas wysiłku fizycznego (niekiedy na­wet powyżej 39°C) lub napięcia emocjonalnego, obniża się natomiast w czasie snu lub dłuższego przebywania w niskiej temperaturze (może wówczas wynosić ok. 36°C). [...]