Archive for the ‘PRZEMIANA MATERII’ Category

Mechanizmy kontrolujące przebieg przemiany materii

Tempo przebiegu reakcji chemicznych w organizmie, podobnie jak i poza organizmem, zależy od temperatury, ilości substratów i produk­tów reakcji oraz od obecności katalizatorów, czyli substancji przyspieszających reakcje. W procesach biologicznych funkcję katali­zatorów spełniają enzymy. Są to specjalne substancje białkowe wy­twarzane w komórkach. Niektóre z nich wymagają do swego działania obecności związków drobnocząsteczkowych zwanych koenzymami. Funkcję [...]

Przemiana materii i przemiany energii w organizmie

Przetwarzanie substancji chemicznych w organizmie żywym nosi nazwę przemiany materii lub metabolizmu. Wśród proce­sów metabolicznych wyróżnia się: procesy anaboliczne, w któ­rych z substancji drobnocząsteczkowych (monomerów) wytwarzane są wielkocząsteczkowe składniki ciała, oraz procesy kataboliczne, w wyniku których cząsteczki złożonych związków chemicznych ulegają rozkładowi. Procesom metabolicznym towarzyszą przemiany energii. W organiz­mach cudzożywnych (heterotroficznych), do których należy organizm [...]