Archive for the ‘PŁYNY USTROJOWE’ Category

Równowaga kwasowo-zasadowa

Prawidłowy odczyn chemiczny (pH) krwi tętniczej wynosi 7,4, natomiast krwi żylnej i płynu tkankowego wskutek większego stęże­nia dwutlenku węgla — 7,35. Gdy pH krwi tętniczej jest większe od 7,4 (a zatem stężenie jonów wodorowych, czyli pH, obniża się), mówi się o zasadowicy (alkalozie), gdy jest mniejsze (tzn. gdy stężenie jonów wodorowych wzrasta) – o kwasicy. [...]

Regulacja objętości i stężenia osmotycznego

W warunkach prawidłowych objętość i stężenie płynów ustrojowych utrzymywane są na stałym poziomie dzięki istnieniu niezwykle precy­zyjnych mechanizmów regulujących przyjmowanie wody (pragnienie) oraz wydalanie wody i substancji osmotycznie czynnych. Stężenie osmotyczne osocza wynosi przeciętnie 290 mmol/1. Bilans wodny uwzględniający utratę wody przez główne drogi tej utraty jest przed­stawiony na rysunku niżej. Wydalanie wody z organizmu [...]

Wymiana wody i elektrolitów

Wymiana wody i elektrolitów między komórkami i przestrze­nią zewnątrzkomórkową. Woda przenika swobodnie przez większość błon komórkowych. Czynnikiem decydującym o kierunku ruchu wody oraz objętości, jaka ulega przesunięciu, jest gradient stężeń, czyli różnica stężeń osmotycznych po obu stronach błony. Woda jest transportowana biernie z przestrzeni o niższym stężeniu osmotycznym do przestrzeni o wyższym stężeniu osmotycznym (czyli [...]

Potas

Całkowita zawartość potasu w organizmie wynosi ok. 120 g (u człowieka o masie ciała 70 kg). Aż 98% tego pierwiastka znajduje się w przestrzeni wewnątrzkomórkowej. Stężenie potasu w osoczu wa­ha się w granicach 3,5 — 5,0 mmol/1, natomiast w płynie wewnątrzko­mórkowym wynosi średnio 146 mmol/1. Przy niedoborze tego jonu, przenika on z przestrzeni wewnątrzkomórkowej do [...]

Skład elektrolitowy płynów ustrojowych

Stężenie elektrolitów (zespołu jonów) w osoczu, płynie śródmiąższowym i płynie wewnątrzkomórkowym przedstawia załączony rysunek. Miarą sumarycznego stężenia wszystkich substancji w płynach us­trojowych jest stężenie lub ciśnienie osmotyczne, czyli osmolalność płynu. Niewielkie różnice między stężeniem elektrolitów osocza i płynu śródmiąższowego wynikają z różnic w rozmieszczeniu białek. Osocze zawiera znacznie więcej białka niż płyn śródmiąższowy. Do najważniejszych [...]

Przestrzenie wodne ustroju

Woda stanowi środowisko, w którym przebiega większość niezbęd­nych dla życia reakcji chemicznych oraz transport cząsteczek do miej­sca, gdzie te reakcje mogą zachodzić. Całkowita woda organizmu stanowi 45 — 65% masy ciała. Jej zawartość w poszczególnych tkankach waha się w dość szerokich granicach. Do tkanek o bardzo małej zawartości wody należy tkanka tłuszczowa. Procentowa zawartość wody [...]