Archive for the ‘PŁYNY USTROJOWE’ Category

Układ Rh

Zasadnicza różnica między układem grupowym ABO – a układem Rh polega na tym, że w pierwszym układzie zawsze występują w oso­czu krwi aglutyniny skierowane przeciw nieobecnemu u danej osoby antygenowi, zaś w układzie Rh takie aglutyniny, początkowo nieobec­ne, pojawiają się dopiero w odpowiedzi na wprowadzenie odpowied­niego antygenu, np. w wyniku przetoczenia krwi. W układzie Rh [...]

Grupy krwi

W krwinkach, zwłaszcza na ich powierzchni, znajdują się ciała che­miczne, które występują tylko u pewnego odsetka ludzi, niekiedy u ograniczonych populacji czy nawet rodzin. Ciała te mają przeważnie budowę białkową, a niektóre z nich są silnymi antygenami, tzn. wprowadzone do krwi osoby, która nie ma ich, powodują powstanie skierowanych przeciwko nim przeciwciał. Ponieważ antygeny te [...]

Krzepnięcie krwi

Krew krążąca w układzie naczyniowym jest w stanie płynnym, na­tomiast ta, która wydostaje się z naczynia, krzepnie. Krzepnięcie krwi jest częścią tzw. hemostazy, czyli zespołu procesów zapobie­gających wypływowi krwi w przypadku zranienia i uszkodzenia na­czyń krwionośnych. Kolejnymi etapami hemostazy są: reakcja naczy­niowa, powstanie skrzepu i rozpuszczenie włóknika, czyli fibrynoliza. Reakcja naczyniowa rozpoczyna się odruchowym zwężeniem [...]

Osocze

Osocze jest płynną częścią krwi, zawierającą 91-92% wody. Wśród substancji stałych głównym składnikiem są białka: albuminy, glo­buliny i fibrynogen. Albuminy mają za zadanie utrzymywanie wo­dy w naczyniach krwionośnych poprzez wywieranie tzw. ciśnienia on­kotycznego (koloido-osmotycznego). Obniżenie stężenia białka we krwi, a przede wszystkim albumin, prowadzi do przechodzenia nad­miernych ilości wody z krwi do tkanek i do [...]

Limfocyty

Rozróżnia się dwa rodzaje tych białych ciałek krwi: limfocyty T i B. Pierwsze mają zdolność wykrywania i unieszkodliwia­nia czynników obcych dla organizmu, stanowią więc ważne ogniwo w mechanizmach tzw. odporności komórkowej. Limfocyty B wy­twarzają białka zwane immunoglobulinami, które pełnią funk­cję specyficznych przeciwciał. Limfocyty B uczestniczą w procesach tzw. odporności humoralnej. Płytki krwi, czyli trombocyty, są [...]

Żelazo

Około 55% żelaza zawartego w organizmie wchodzi w skład hemoglobiny i odgrywa podstawową rolę w wiązaniu tlenu. Że­lazo, pobrane w pokarmach, wchłania się w jelicie cienkim. Dostaw­szy się do krwi wchodzi w luźne połączenie z białkiem transfe­ry na. W wątrobie żelazo odłącza się od transferyny i wiąże się z białkiem apoferrytyną tworząc ferrytynę. Hemoglobina pochodząca [...]

Krew

Krew jest jednym z płynów ustrojowych. Spełnia swe wielorakie funkcje tylko wówczas, gdy porusza się w naczyniach krwionośnych. Krew składa się z elementów morfotycznych: krwinek czerwonych i białych, płytek krwi oraz z płynnego osocza. Krew spełnia czynności transportowe i obronne. Pierwsze polegają na dostarczaniu do tkanek tlenu i substancji odżywczych i odprowa­dzaniu z nich produktów [...]

Obrzęk

Przepływ limfy może maksymalnie wzrosnąć 20-krotnie. Dzieje się tak wówczas, gdy ciśnienie tkankowe wzrośnie z prawidło­wych wartości ujemnych do ok. 0 mm Hg. Przy dalszym wzroście ciś­nienia tkankowego przepływ limfy ulega ograniczeniu. Zakłócenie równowagi między tempem wytwarzania płynu śródmiąższowego w obrębie mikrokrążenia i tempem odprowadzania tego płynu przez układ limfatyczny powoduje gromadzenie się nad­miernych ilości [...]

Ciśnienie tkankowe

Płyn tkankowy wchodzi do naczyń limfatycz­nych pod wpływem różnicy ciśnień. Najważniejszym czynnikiem ok­reślającym szybkość przepływu limfy w układzie limfatycznym jest ciśnienie płynu śródmiąższowego. Jest to ciśnienie wy­wierane przez wolny płyn znajdujący się w przestrzeni śródmiąższo­wej, stanowiące składową całkowitego ciśnienia tkankowego. Całko­wite ciśnienie tkankowe jest sumą ciśnienia płynu śródmiąż­szowego i ciśnienia wywieranego przez elementy stałe tkanek [...]

Limfa

Limfa, zwana też chłonką, jest płynem śródmiąższowym płyną­cym w naczyniach limfatycznych. Około 90% pły­nu ulegającego filtracji w odcinku tętniczym naczyń włosowatych powraca do układu „krążenia na skutek wchłaniania zwrotnego (reabsorpcji) w odcinku żylnym mikrokrążenia. Pozostała część zostaje odprowadzona drogą naczyń limfatycznych (chłonnych). Skład limfy jest różny i zależy od tkanek, w których limfa powstaje. Różnice [...]