Archive for the ‘PATOLOGIA’ Category

Wiadomości ogólne

Od najdawniejszych czasów starano się ustalić wyraźną granicę między zdrowiem a chorobą, czyli między zjawiskami fizjolo­gicznymi, tj. prawidłowymi, a patologicznymi – zmienionymi, niepra­widłowymi. Do dziś sprawy tej nie rozstrzygnięto ostatecznie, podob­nie jak nie wyjaśniono w pełni podstaw procesów życiowych. Oprócz rozważań teoretycznych, definicyjnych, zawsze starano się dać odpo­wiedź na pytanie: czy leczyć i jak leczyć? [...]