Archive for the ‘PATOLOGIA’ Category

Czynniki biologiczne

Wśród biologicznych czynników chorobotwórczych szczególne zna­czenie mają drobnoustroje (zwłaszcza wirusy i bakterie) ze względu na ich ogromne rozpowszechnienie w przyrodzie, a także pasożyty zwie­rzęce i roślinne. Drobnoustroje. Wtargnięcie określonych drobnoustrojów chorobo­twórczych do organizmu może wywołać chorobę zakaźną. W pewnych warunkach zakażenie może występować w formie bezobjawowej, co łą­czy się z problemem nosicielstwa, ważnym z punktu [...]

Czynniki społeczne

Dla zachowania zdrowia człowieka lub powstawania chorób bardzo istotne znaczenie mają również odpowiednie warunki społeczne. Nadmierna praca, zarówno fizyczna, jak i umysłowa, nadmierne tempo życia i niekorzystne zjawiska społeczne obniżają odporność organizmu na czynniki chorobotwórcze, utrudniają adaptację do nowych warun­ków. Różnego rodzaju klęski żywiołowe, jak powodzie, trzęsienia ziemi czy wojny, powodują obniżenie poziomu higieny, a [...]

Ciśnienie i zjawiska atmosferyczne

Wpływ zjawisk atmosferycznych na ustrój wiąże się przede wszystkim z działaniem temperatury (ciepła i zimna), wilgot­ności, ruchu powietrza (wiatry), promieniowania, ciśnienia atmosfe­rycznego, światła, składu powietrza i in. Obok leczniczego wpływu na organizm ludzki klimat może również wywołać różne schorzenia. Nie­które z nich związane są z określoną porą roku. Ciśnienie atmosferyczne ma duże znaczenie jako czynnik [...]

Energia promienista

Promieniowanie słoneczne w odpowiedniej dawce działa pobudza­jąco na procesy życiowe, w dawce nadmiernej – uszkadzająco. Znaj­dujące się w promieniowaniu słonecznym promienie nadfio­letowe mogą wywierać korzystny wpływ na organizm, ponieważ biorą udział m.in. w biosyntezie witaminy D3 w skórze. Te same jed­nak promienie działając w nadmiernej dawce wywołują zapalenie spo­jówek, a nawet zwyrodnienie siatkówki oka. Promienie [...]

Czynniki termiczne

Czynniki termiczne, czyli cieplne, należą do czynników fizycznych stale działających na organizm człowieka. Nadmiernie wy­soka lub nadmiernie niska temperatura otoczenia może wywierać działanie ogólne lub miejscowe. Ogólne następstwa działania ciepła na organizm określane są jako przegrzanie, natomiast efektami ogólnoustrojowymi działania zimna są: spadek odporności z zespołem zaburzeń zwanych przeziębieniem, zaostrzenie nie­których istniejących uprzednio procesów patologicznych, [...]

Czynniki mechaniczne

Skutkiem działania czynników mechanicznych na organizm jest uraz. W zależności od charakteru czynnika, siły jego działania oraz oporności tkanek mogą powstać takie uszkodzenia, jak zgniecenie, złamanie, wstrząśnienie, przerwanie ciągłości tkanki, czyli rana i in. Mniejszym lub większym uszkodzeniom anatomicznym mogą towarzyszyć groźne w skutkach zaburzenia czynnoś­ciowe. Najcięższą ich postacią jest wstrząs pourazowy, przebiegający ze spadkiem [...]

Czynniki chemiczne

Człowiek w swoim otoczeniu styka się nieustannie z ogromną liczbą związków chemicznych, które wywierają na niego różnorod­ny wpływ. Niektóre z nich po wtargnięciu do krwi wywołują ogólnoustrojowe zatrucia. Uszkadzające działanie substancji trujących wyraża się zmianami w tkankach, o charakterze fizykochemicznym, a w dal­szej konsekwencji — anatomicznym. Większość tych substancji ma powinowactwo do określonych tkanek, np. [...]

CHOROBA A ŚRODOWISKO ZEWNĘTRZNE

Życie człowieka we współczesnym świecie, a więc i stan jego zdro­wia, są ściśle związane z otaczającymi warunkami, czyli ze środowi­skiem zewnętrznym, które wywiera stały wpływ na organizm ludzki. Wpływ ten, zarówno dodatni, jak i ujemny, w dużym stopniu zależy od samego człowieka, który stale zmienia swe środowisko, a często robi to w sposób nieprzemyślany lub [...]

Przebieg i objawy chorób

Ze względu na przebieg i nasilenie objawów wyróżnia się choroby: 1) ostre, zaczynające się nagle, charakteryzujące się znacznym nasileniem objawów; trwają zwykle od kilku godzin do kilku dni; 2) podostre, charakteryzujące się łagodniejszym przebiegiem i mniej nasilonymi objawami; stanowią one formę przejściową między chorobami ostrymi i przewlekłymi; 3) przewlekłe, cechujące się na ogół niewielkim nasileniem [...]

Klasyfikacja chorób

Istnieje kilka klasyfikacji chorób, w zależności od różnego „punktu widzenia” różnych dyscyplin na to zagadnienie. Każda klasyfikacja ma określone wady i zalety. Wyróżnia się m.in.: 1)  podział oparty na podstawowej przyczynie wywołującej chorobę, noszący nazwę podziału etiologicznego, który dzieli choro­by na zakaźne i niezakaźne; 2)  podział topograficzno-anatomiczny, który rozróżnia choroby poszczególnych narządów (np. serca, wątroby, [...]