Archive for the ‘KRĄŻENIE KRWI’ Category

Unerwienie serca

Serce jest bogato unerwione przez włókna nerwowe wegetatywnego układu współczulnego (nerwy sercowe, których włókna prowadzą z szyjnych zwojów współczulnych) oraz przywspółczulnego (włókna ner­wu błędnego). Włókna współczulne pozazwojowe unerwiają ko­mórki układu przewodzącego serca oraz komórki „robocze” mięśni przedsionków i komór. Włókna przywspółczulne unerwiają komórki węzłów zatokowo-przedsionkowego, przedsionkowo-komorowego oraz komórki „robocze” mięśnia przedsionków serca. Unerwienie przywspółczulne komorowego [...]

Elektrokardiografia

Potencjały czynnościowe serca powodują powstanie w ciele ludzkim pola elektrycznego. Płyny ustrojowe są dobrym przewodnikiem elektrycznym, toteż zmiany potencjału, będące sumą potencjałów czynnościowych poszczególnych włókien mięśnia sercowego, mogą być rejestrowane z powierzchni ciała. Zapis tych zmian w czasie cyklu pracy serca, otrzymany przy użyciu metody zwanej elektrokar­diografią, nazywa się elektrokardiogramem (EKG). Typo­wy zapis elektrokardiogramu, nazwy [...]

Powstawanie i przewodzenie pobudzenia w sercu

Układ przewodzący serca tworzą w pewnych obszarach serca skupiska wyspecjalizowanych komórek, występujące obok nor­malnych komórek mięśnia sercowego. Komórki te różnią się znacznie właściwościami morfologicznymi i czynnościowymi od pozostałych „roboczych” komórek mięśnia sercowego, mimo to ich budowa umożliwia przechodzenie fali depolaryzacji z jednej komórki do drugiej. Komórki układu przewodzącego cechuje automatyzm, czyli zdolność spontanicznego, rytmicznego samopobudzania [...]

Zjawiska elektryczne

Potencjał spoczynkowy komórek mię­śnia sercowego, podobnie jak i innych komórek pobudliwych w orga­nizmie, jest ujemny (-80 mV), czyli komórka ta jest spolaryzo­wana. Po zadziałaniu bodźca bezpoś­rednią odpowiedzią komórki mięśnia sercowego jest szybka depola­ryzacja błony komórkowej, podobnie jak w mięśniach szkieleto­wych i w komórkach nerwowych. Depolaryzacja zapoczątkowuje skurcz elementów kurczliwych mięśnia. Jest to tzw. sprzężenie elektromechaniczne. [...]

Serce jako pompa

Serce pełni w układzie krążenia rolę pom­py, wytwarzającej różnicę ciśnień krwi pomiędzy początkowym i koń­cowym odcinkiem układu krążenia. Dla krążenia dużego jest to różni­ca ciśnień między odcinkiem początkowym, tj. lewą komorą i aortą, a odcinkiem końcowym — prawym przedsionkiem serca. Dla krążenia małego jest to różnica ciśnień między prawą komorą i tętnicą płucną a lewym [...]

Ciśnienie w układzie krążenia

Różnice w budowie naczyń decydują w dużym stopniu o hemodynamice krążenia krwi. Na tej podstawie układ krążenia można podzielić na część wysokociśnieniową, nazywaną też niskoobjętościową, i część niskociśnieniową, noszącą również nazwę wysokoobjętościowej. Rozkład ciśnień w poszczególnych częś­ciach układu krążenia jest przedstawiony na rysunku. Do części wysokociśnieniowej należą naczynia tętnicze krążenia dużego, w których znajduje się [...]

Krążenie duże i małe

Klasyczny podział układu krążenia wyróżnia dwie zasadnicze jego części: krążenie duże, czyli obwodowe, i krążenie małe, czyli płucne. Podział ten uwzględnia przede wszystkim różnice w składzie fizyko­chemicznym krwi płynącej w naczy­niach krążenia dużego i małego, wyni­kające z roli obu tych obiegów w transporcie gazów oddechowych, tj. tlenu i dwutlenku węgla. Podczas każ­dego skurczu komór serca, [...]

Ogólna charakterystyka krążenia krwi

Układ krążenia jest układem zamkniętym. W jego skład wcho­dzą naczynia krwionośne, w których płynie krew, oraz ser­ce, które spełnia rolę pompy tłoczącej. Do podstawowych funk­cji układu krążenia należy transport i wymiana gazów oddechowych (tlenu i dwutlenku węgla), ciepła, substancji odżywczych i końcowych produktów przemiany materii, a także hormonów. Dzięki swym funk­cjom układ krążenia pośredniczy w [...]