Archive for the ‘KRĄŻENIE KRWI’ Category

Nerwowa regulacja przepływu

Naczynia unerwione są przez włó­kna wegetatywnego układu nerwowego. W wyniku pobudzenia tych włókien dochodzi do uwolnienia na ich zakończeniach (synapsach) przekaźników chemicznych (mediatorów), które wywołują skurcz lub rozluźnienie (zwężenie albo rozszerzenie) naczyń. Większość naczyń unerwiona jest przez włókna adrenergiczne układu współczulnego (sympatycznego), na zakończeniach których uwalniana jest noradre­nalina. Z ośrodkowego układu nerwowego przesyłane jest drogą [...]

Regulacja ciśnienia tętniczego

Ciśnienie tętnicze krwi zależy od objętości krwi znajdującej się w naczyniach tętniczych, czyli od różnicy między objętością krwi dopły­wającej do tętnic i objętością krwi odpływającej do naczyń włosowatych w jednostce czasu. Szybkość, z jaką krew odpływa z tętnic do naczyń włosowatych, jest regulowana przez zmiany oporu przepływu. Opór przepływu zmienia się przede wszystkim wówczas, gdy [...]

Mikrokrążenie

Drobne tętniczki i żyły oraz naczynia włosowate tworzą tzw. mik­rokrążenie, w którym zachodzi wymiana dyfuzyjna sub­stancji odżywczych i produktów przemiany materii między krwią i przestrzenią śródmiąższową otaczającą bezpośrednio komórki. Gęstość sieci naczyń włosowatych w poszczególnych tkankach jest tym większa, im wyższe jest zapotrzebowanie na tlen. Do narządów o najbogatszej sieci naczyń włosowatych należą: serce, mózg, [...]

Czynność naczyń żylnych

Naczynia żylne krążenia dużego i małego należą do niskociśnienio­wej, tj. wysoko objętościowej części układu krążenia i zawierają łącz­nie ok. 68% krwi. Naczynia żylne mają stosunkowo .cienką ścianę i odznaczają się wskutek tego dużą podatnością na rozciąga­nie. Dzięki temu układ żylny może pomieścić duże objętości krwi. Nadmiernemu rozciąganiu naczyń żylnych zapobiegają włókna kolage­nowe, tworzące luźną sieć [...]

Czynność naczyń tętniczych

Naczynia tętnicze należą do wysokociśnieniowej części układu krą­żenia. Transportują one krew z serca do tkanek, odciążają pracę ser­ca, utrzymują odpowiednie ciśnienie napędowe oraz do­stosowują dopływ krwi do poszczególnych narządów i tkanek w zależ­ności od ich potrzeb. Od napięcia sprężystego ścian naczyń tętniczych, rozciągniętych przez znajdującą się w nich w danej chwili objętość krwi, zależy ciśnienie [...]

Fizyczna charakterystyka krążenia krwi

Przepływ krwi i opór przepływu. Przepływ krwi w układzie krąże­nia jest wprost proporcjonalny do różnicy ciśnień między poszczegól­nymi odcinkami układu krążenia oraz odwrotnie proporcjonalny do oporu przepływu. Ciśnienie napędowe, warunkujące przepływ krwi w całym układzie krążenia dużego, jest równe różnicy ciśnień między początko­wym odcinkiem aorty (100 mm Hg « 13,3 kPa) i prawym przedsionkiem serca [...]

Regulacja czynności serca

W trakcie czynności życiowych, kiedy dochodzi do zwiększonego za­potrzebowania organizmu na tlen, niezbędne jest zwiększenie objętoś­ci minutowej serca. Na przykład w czasie wysiłku fizycznego wzrasta przepływ krwi przez mięśnie szkieletowe i skórę, a w czasie trawienia – przez układ trawienny. Wzrost ten może być zrekompensowany przez odpowiednią dystrybucję krwi wyrzucanej przez serce, bez zmia­ny przepływu [...]

Tony serca

W czasie prawidłowego cyklu pracy serca słyszalne są przez steto­skop (słuchawkę lekarską) dwa tony: pierwszy ton – niski, wyd­łużony, pojawiający się na początku skurczu komór — związany jest z zamknięciem się zastawek przedsionkowo-komorowych (jest on wyni­kiem drgania ich płatków, strun ścięgnistych oraz napinającego się mięśnia sercowego), drugi ton — wysoki, krótki, pojawiający się wraz z [...]

Zjawiska mechaniczne w pracy serca

Cykl pracy serca można podzielić na dwie główne fazy: okres skurczu komór i następujący po nim okres rozkurczu. Po zakończeniu skurczu komór spada napięcie mięśnia komór, ciś­nienie w komorach obniża się poniżej ciśnienia w dużych tętnicach, zamykają się więc zastawki półksiężycowate między komorami i tętni­cami. Ponieważ ciśnienie w komorach przewyższa jednak nadal ciśnie­nie w przedsionkach, [...]

Ukrwienie i metabolizm mięśnia sercowego

Serce, podobnie jak i inne narządy, zaopatrywane jest w krew przez naczynia tętnicze, tzw. tętnice wieńcowe, będące odgałęzienia­mi aorty. Naczynia wieńcowe biegnące w ścianach serca są stale pod­dawane działaniu dwóch czynników: z jednej strony oddziałuje na nie ciśnienie wewnątrzkomorowe (na wewnętrzną powierzchnię serca), a z drugiej strony zaciskają je kurczące się komórki mięśniowe. Przepływ krwi [...]