Archive for the ‘IMMUNOPATOLOGIA’ Category

Zaburzenia układu autonomicznego

Układ nerwowy autonomiczny (wegetatywny) dzieli się na część przywspółczulną (układ parasympatyczny) i współczulną (układ sympatyczny). Układ ten zawiaduje czynnościami niezależnymi od woli, takimi jak ruchy perystaltyczne i czynność wydzielnicza żo­łądka i jelit, wydzielanie gruczołów dokrewnych, czynność serca, na­pięcie mięśniówki naczyń krwionośnych, funkcje oddechowe i wydalnicze itp. Każda z takich czynności ma swój odpowiedni ośrodek w [...]

Zaburzenia czynności układu ośrodkowego i obwodowego

Zaburzenia tzw. układu nerwowego animalnego można podzielić na choroby pochodzenia ośrodkowego i obwodowe­go. Szczególnym typem chorób nerwowych są zaburzenia psychiczne, do których zalicza się m.in. psychozy, nerwice, psychopatie, nie­dorozwój umysłowy, alkoholizm i narkomanię. Wśród przyczyn tych zaburzeń wyróżnia się: 1) czynniki zewnątrzpochodne, takie jak zakażenia, zatrucia, urazy i ciężkie przeżycia, 2) czynniki wewnątrzpochodne, głównie choroby [...]

Choroby autoimmunizacyjne

Odczyny odpornościowe, w tym także reakcje aler­giczne, są odpowiedzią organizmu na działanie antygenu, a ściślej – są rozpoznawaniem antygenu jako czynnika obcego dla organizmu przez określone, wyspecjalizowane komórki, tzw. komórki immu­nologicznie kompetentne. Antygeny są najczęściej zewnątrz- pochodne. W pewnych jednak schorzeniach jako „obce” rozpoznawa­ne są składniki własnych tkanek. Choroby takie noszą nazwę autoimmunizacyjnych lub autoagresywnych, [...]

Alergia

Działanie antygenu na ustrój wywołuje reakcje odpornościowe, ale może też powodować wystąpienie jakościowo zmienionych, swoi­stych odczynów tkankowych. Odczyny takie nazywane są reakcjami alergicznymi, a powstający wówczas stan nad­wrażliwości — alergią. Przyczyną choroby alergicznej jest niepro­porcjonalnie silna do działania antygenu (alergenu) — reakcja organizmu, a nie uszkadzające działanie obcej substancji. W zależnoś­ci od czasu wystąpienia odczynu [...]

Nieswoiste reakcje odpornościowe

Odporność nieswoista, dziedziczna jest naturalną, fiz­jologiczną reakcją i ma również charakter czynny i bierny. Odporność czynna nieswoista polega na wychwytywaniu i ni­szczeniu antygenów przez odpowiednie komórki, zwane fagocytami — odporność komórkowa, lub na obronnym działaniu pły­nów ustrojowych – odporność humoralna. Odporność komórkowa. Fagocyty, czyli komórki żerne, dzielą się na dwa rodzaje: należące do układu siateczkowo-śródbłonkowego, [...]

Mechanizmy odpornościowe

Aby bronić się przed uszkadzającym wpływem zewnątrzpochodnych czynników, ustrój wytworzył wyspecjalizowany układ obronny, czyli odpornościowy (immunologiczny). Reakcje obronne, odpor­nościowe ustroju można podzielić na dwie wielkie grupy: nabyte reakcje swoiste i nieswoiste reakcje dziedziczne. W obu grupach występują reakcje czynne i bierne. Swoiste reakcje odpornościowe Swoiste czynne reakcje odpornościowe polegają na wytwarzaniu przez organizm dwóch typów [...]

Odczynowość ustroju

Sposób reagowania organizmu na czynniki zewnątrzpochodne nazy­wany jest odczynowością. Przebieg choroby jest wypadkową działania czynnika chorobotwórczego i reakcji ustroju. Stopnie odczynowości ustroju Stopień odczynowości organizmu zależy od siły działania i charakte­ru czynnika chorobotwórczego oraz od właściwości organizmu. O właściwościach tych decydują: 1) cechy anatomiczne i fizjologiczne odziedziczone po poprzednich pokoleniach i przekazane przez rodzi­ców, czyli [...]