Archive for the ‘FIZJOLOGIA’ Category

Czynności struktur wewnątrzkomórkowych

Mimo zróżnicowania komórek, ogólny plan ich budowy jest podobny. Wszystkie są otoczone błoną komórkową i za­wierają wewnątrz cytoplazmę (podstawową), w której zawieszone są liczne struktury: jądro, siateczka śródplazmatyczna (endoplazmatyczna), aparat Golgiego, mitochondria, rybosomy, lizosomy, a także sub­stancje zapasowe, barwniki itp. Poszczególne rodzaje komórek różnią się chemicznym składem cytoplazmy oraz liczbą i wielkością struktur wewnątrzkomórkowych. Podstawową [...]

FIZJOLOGIA KOMÓRKI

Komórka jest najmniejszą strukturą żywych organizmów, zdolną do wykonywania wszystkich podstawowych czynności życiowych. Mo­że ona: 1) wybiórczo pobierać z otoczenia składniki materii i przetwa­rzać je, 2) wykorzystywać energię uwalnianą w toku przemian sub­stancji organicznych — do różnych procesów biologicznych, 3) synte­tyzować białka oraz 4) rozmnażać się i przekazywać swoje cechy ko­mórkom potomnym. Komórka może stanowić [...]

Wstęp

Przedmiotem badań fizjologii jest funkcjonowanie organizmu jako całości i jego części składowych. Fizjolog traktuje człowieka, bę­dącego żyjącym organizmem, nie jako budowlę (tak czyni anatom), lecz jako funkcjonującą supermaszynę. Tak ujęty przedmiot badań nie jest łatwy do opisania, ponieważ nie można w sposób prosty podzielić na części czy strefy czynności bardzo skomplikowanego urządzenia, którego niezmiernie liczne [...]