Archive for the ‘FIZJOLOGIA WYSIŁKU FIZYCZNEGO’ Category

Trening fizyczny

Trening fizyczny jest systemem ćwiczeń fizycznych stosowa­nych w celu zwiększenia zdolności wysiłkowej. Podstawową zasadą treningu jest systematyczne wykonywanie wysiłków o stopniowo wzrastającym obciążeniu. Każdy rodzaj systematycznie wykonywanych ćwiczeń fizycznych prowadzi do zwiększenia sprawności koordynacji nerwowo-mięśniowej. Utrwalenie określonych nawyków ruchów zwiększa szybkość, pre­cyzję i harmonijność ruchów. W celu zwiększenia siły mięśniowej stosuje się tzw. trening si­łowy, [...]

Zdolność do wysiłków, wydolność fizyczna i tolerancja wysiłkowa

Zdolność do wykonywania różnego rodzaju wysiłków fi­zycznych zależy od różnych właściwości organizmu. Na przykład zdolność do wykonywania szybkich i precyzyjnych ruchów rąk zależy przede wszystkim od sprawności koordynacji nerwowo-mięśniowej, zdolność do podnoszenia ciężarów – od wielkości siły mięśniowej, zdolność do biegu sprinterskiego – od szybkości skurczów mięśni oraz od wielkości zasobów związków wysokoenergetycznych w komór­kach [...]

Zmęczenie

Zmęczenie jest to stan organizmu rozwijający się podczas wy­siłku. Charakteryzuje się zmniejszeniem zdolności do pracy oraz osła­bieniem chęci jej kontynuowania (motywacji). Zmęczenie jest częścio­wo wyrazem reakcji obronnych organizmu przed nadmiernym obciąże­niem, częściowo zaś skutkiem zakłóceń czynności organizmu spowodo­wanych przez pracę mięśniową. Przyczyny zmęczenia są różne i zależą od rodzaju wykonywanej pracy. Można wyróżnić dwa rodzaje [...]

Temperatura ciała i termoregulacja w czasie wysiłku

Podczas skurczów mięśni wytwarzane są w nich znaczne ilości ciep­ła. Powoduje to szybki wzrost temperatury wewnętrznej ciała, sięgają­cy nawet 2-3°C. Po upływie kilku do kilkunastu minut pracy nastę­puje stabilizacja temperatury ciała na podwyższonym poziomie. Wyso­kość tego poziomu zależy od intensywności pracy, natomiast nie zale­ży od temperatury otoczenia w dość szerokim jej zakresie. Podczas długotrwałych wysiłków, [...]

Zmiany czynności różnych narządów w czasie wysiłku

Układ krążenia. Przystosowanie czynności układu krążenia do wy­siłku ma decydujące znaczenie z punktu widzenia zaopatrzenia mięśni w tlen i w substraty energetyczne oraz usuwania z mięśni produktów przemiany materii (dwutlenku węgla i kwasu mlekowego) i ciepła wy­twarzanego w procesach energetycznych. W czasie wysiłku zwiększa się częstość skurczów serca oraz jego ob­jętość wyrzutowa, a w rezultacie [...]

Zużycie tlenu podczas wysiłku

Po rozpoczęciu wysiłku już w czasie pierwszej minuty organizm zwiększa pobieranie tlenu przez zwiększenie wentylacji płuc, ogólnego przepływu krwi (objętości minutowej serca) i zwiększenie wychwyty­wania tlenu z krwi przepływającej przez mięśnie. Po 2 —5 min pracy pobieranie tlenu osiąga poziom odpowiadający zapotrzebowaniu (w wysiłku submaksymalnym) lub poziom maksymalny (podczas wysiłku maksymalnego i supramaksymalnego). Stan, w [...]

Wysiłki fizyczne i ich klasyfikacja

Pojęcie wysiłku fizycznego oznacza nie tylko samą pracę mięśniową, ale również całokształt towarzyszących jej zmian czynnoś­ciowych w organizmie. W zależności od rodzaju skurczów mięśniowych rozróżnia się: 1) wysiłki dynamiczne, w których na przemian występują krótko­trwałe skurcze i rozkurczę mięśni, z przewagą skurczów izotonicznych (zmniejszenie długości mięśnia bez zmiany jego napięcia, np. chód, bieg itp.), oraz [...]