Archive for the ‘DROBNOUSTROJE CHOROBOTWÓRCZE’ Category

Drobnoustroje komensalne

Komensale, czyli współstołownicy, współbiesiadnicy, są to organiz­my, które korzystają z resztek (wydzielin i wydalin) innego organiz­mu, przetwarzając je na swoje potrzeby i nie czyniąc jemu szkody. W organizmie człowieka na jego błonach śluzowych i na skórze oraz na nabłonku niektórych narządów wewnętrznych żyją drobnoustroje ko­mensalne. W dużych ilościach występują one na błonach śluzowych przede wszystkim [...]

Drobnoustroje symbiotyczne

Drobnoustroje symbiotyczne, zwłaszcza bakterie, są ewolucyjnie związane z organizmem (i odwrotnie) i nieodzownie mu potrzebne do utrzymywania jego prawidłowego stanu. Drobnoustroje te współżyją z organizmem i wspomagają go. W jeli­tach wytwarzają liczne witaminy, a niekiedy ułatwiają trawienie nie­których pokarmów. W pochwie zdrowej kobiety wytwarzają kwas mle­kowy (pałeczki kwasu mlekowego) nie dopuszczając do osiedlania się i [...]

Pierwotniaki

Pierwotniaki to typ bezkręgowców. Zalicza się tu w pełni samodziel­ne, jednokomórkowe zwierzęta o wielkości od 3 firn do 3 mm, mające dobrze wykształconą błonę komórkową, cytoplazmę oraz jedno lub kil­ka jąder, a także zróżnicowane i wyspecjalizowane organelle spełnia­jące różne fizjologiczne czynności wewnątrz komórki. Pierwotniaki rozmnażają się przez bezpłciowy podział prosty lub wielokrotny oraz na drodze [...]

Grzyby

Grzyby to jednokomórkowe lub komórczakowate (brak pełnych prze­gród poprzecznych między sąsiednimi komórkami) albo wielokomórko­we rośliny nie mające barwników fotosyntetycznych, a więc nie przy­swajające dwutlenku węgla z powietrza, co różni je od świata pozosta­łych roślin. Jest to jedyna cecha, która łączy wielką gromadę tych roślin, obejmującą ok. 150 tysięcy gatunków. Grzyby nie mają korzeni i liści, [...]

Mikoplazmy

Mikoplazmy (Mycoplasma) to nowo wydzielona grupa drob­noustrojów podobnych do bakterii tak pod względem wyglądu ze­wnętrznego, jak i budowy wewnętrznej. Od bakterii różnią się niepo­siadaniem ściany komórkowej (specjalnego rusztowania) wewnątrz błony komórkowej. Dlatego w systematyce zaliczono je do „miękko skórych” (Mollicutes). Brak ściany komórkowej jest głównym powo­dem oporności tych drobnoustrojów na działanie antybiotyków hamu­jących syntezę ściany [...]

Chlamydie

Chlamydie są to bardzo małe, ziarniakowate lub pałeczkowate bak­terie, podobne do riketsji. Nazwa ich pochodzi od błony otaczającej komórkę (gr. chlamydos – płaszcz). Chlamydie różnią się od riketsji charakterystycznym sposobem rozmnażania się (szereg etapów podzia­łów pośrednich) wewnątrz zakażonych komórek w organizmie lub w hodowli in vitro. Podobnie jak riketsje, wówczas gdy nie znano jeszcze dokładnie [...]

Riketsje

Riketsje to bardzo małe, pałeczkowate bakterie. W poprzednich la­tach, kiedy nie znano ich właściwości biologicznych, wydzielono je w osobną grupę drobnoustrojów i nadano im nazwę od nazwiska amery­kańskiego bakteriologa Howarda Taylora Rickettsa, który je badał. Nazwa ta tradycyjnie jest utrzymywana. Od innych grup bakterii riketsje różnią się tym, że nie rosną na pożywkach sztucznych (martwych), [...]

Bakterie

Bakterie są 10 —100 razy większe od cząsteczek wirusów. Przeciętne wymiary komórek bakterii wynoszą 1-10 jim (mikrometrów). Zależnie od gatunku, bakterie mają kształt kulisty, walcowaty lub skręcony. Ich błona komórkowa zawiera specjalne rusztowanie zwane ścianą komórkową. Wnętrze komórki wypełnia bakterioplazma i organelle. Brak jest jądra, ponieważ substancje chromatynowe pełniące funkcje jądra nie są otoczone błoną [...]

Wirusy

Wirusy są najmniejszymi tworami zdolnymi do rozmnażania się. Wielkość ich mierzy się w nanometrach. Są to ogro­mne drobiny chemiczne złożone z kwasu dezoksyrybonukleinowego al­bo rybonukleinowego, okrytego cieńszą lub grubszą, niekiedy podwój­ną otoczką białkową. W odróżnieniu od innych drobnoustrojów, nie mają one zdolności do rozmnażania się poza żywymi komórkami orga­nizmu lub drobnoustroju, do którego są przystosowane [...]

Podział pierwszy

Podział ten jest oparty głównie na budowie komórki – a u wirusów pojedynczej cząsteczki zwanej wirionem – i na sposobach rozmnaża­nia się. Według tego podziału drobnoustroje dzieli się na: 1) drobnoustroje jednokomórkowe, takie jak: bakterie, riketsje, chlamydie, mikoplazmy, pierwotniaki i niektóre grzyby (drożdże); 2) wielokomórczaki (brak pełnych przegród między komórka­mi), do których zalicza się głównie [...]