Archive for the ‘BUDOWA I CZYNNOŚĆ MIĘŚNI SZKIELETOWYCH’ Category

Źródła energii do pracy mięśniowej

Energia do skurczów mięśni jest czerpana bezpośrednio z rozkładu wysokoenergetycznego związku chemicznego — kwasu adenozynotrójfosforowego, zwanego też adenozynotrój fosfora­nem (ATP). ATP —> ADP + Pi + energia. Reakcja ta polega na odłączeniu od ATP fosforanu nieorganicznego (Pi). W wyniku rozkładu ATP powstaje kwas adenozynodwu- fosforowy (ADP) i uwolniona zostaje energia. Około 30% tej energii jest [...]

Rodzaje włókien mięśniowych

Wśród włókien mięśni szkieletowych wyróżnia się dwa podstawowe typy, różniące się właściwościami skurczów i charakterystyką bio­chemiczną. Są to: 1) włókna czerwone, wolno kurczące się, nazywane też włóknami typul, których skurcz narasta po­woli i trwa dłużej, oraz 2) włókna szybko kurczące się lub włókna typu II, które cechują się dużą szybkością skurczów i większą ich siłą [...]

Unerwienie czuciowe

Nerwy czuciowe mięśni szkieletowych prze­wodzą impulsy do komórek nerwowych znajdujących się w zwojach międzykręgowych lub jądrach czuciowych mózgu. Impulsy te powstają we włóknach nerwowych pod wpływem zmian fizycznych lub chemicz­nych zachodzących w mięśniach. Informacje przesłane do ośrodkowego układu nerwowego z mięśni za pośrednictwem nerwów czuciowych odgrywają ważną rolę w kon­troli ruchów i napięcia mięśniowego oraz [...]

Unerwienie mięśni szkieletowych

Każda komórka mięśniowa jest unerwiona przez jedno odgałęzienie włókna nerwowego będącego wypustką komórki nerwowej ruchowej (neuronu ruchowego) rdzenia kręgowego lub jąder nerwów czaszko­wych. Włókna te przewodzą impulsy pobudzające komórki mięśniowe do skurczów. Przekazywanie tych impulsów zachodzi w obrębie tzw. płytki ruchowej, czyli złącza nerwowo-mięśniowego. W skład płytki ruchowej wchodzi: 1) błona komórkowa zakończenia włókna nerwowego [...]

Mechanizm skurczu mięśnia

Podstawą skurczu mięśnia jest skracanie się włókienek kurczli­wych. Zjawisko to jest spowodowane łączeniem się mostków miozyny z aktyną i wciąganiem włókienek aktyny pomiędzy nici miozyny. W obrazie mikroskopowym mięśnia widoczne jest wówczas zanikanie prążków jasnych. Aby mogło dojść do skurczu mięśnia w warunkach fizjologicz­nych, komórka mięśniowa musi być pobudzona przez impuls nerwowy, który dociera do [...]

Budowa mięśni szkieletowych

Mięśnie szkieletowe zbudowane są z wydłużonych, walcowatych komórek mięśniowych, zwanych włóknami mięśniowy­mi, oraz z tkanki łącznej. Komórki i rozmieszczone pozakomórkowo włókna tkanki łącznej tworzą błony otaczające ko­mórki mięśniowe oraz mocne pasma łączące mięsień z kością, czyli ścięgna. Wnętrze komórek mięśniowych wypełniają włókienka kurcz­liwe zbudowane z białek kurczliwych: aktyny i mio­zyny. Białka te ułożone są w [...]

Czynnościowy podział mięśni szkieletowych

Mięśnie szkieletowe są to twory zbudowane z tkanki mięśniowej i łącznej, mające zdolność kurczenia się. Skurcze mięśni powodują wytwarzanie sił poruszających dźwignie zbudowane z kości i stawów. Masa mięśni szkieletowych stanowi ok. 40% masy ciała. Anatomicz­nie w organizmie człowieka można wyróżnić ok. 400 mięśni. Czynności ruchowe rzadko wykonywane są za pomocą pojedynczych mięśni. Z fizjologicznego [...]